Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Privaatsus ja küpsised

Oriflame'i andmekaitsepoliitika

Oriflame Eesti OÜ (edaspidi ka „me“ või „meie“) on võtnud kohustuse kaitsta Teie isikuandmeid.

Käesolev Andmekaitsepoliitika, koos meie Veebisaidi Kasutustingimuste ja meie Üldtingimuste ning muude siin mainitud dokumentidega, sätestab aluse kõigi Teilt või Teie kohta kogutavate või Teie poolt meile esitatud isikuandmete töötlemiseks.  Palun lugege järgnev tekst hoolikalt läbi, et mõistaksite, mida me Teie isikuandmetega teeme ja kuidas me neid töötleme. Esitades meile Kliendilepingul oma andmed kas elektrooniliselt veebisaidi www.oriflame.ee kaudu või paberil, Te aktsepteerite käesolevas Andmekaitsepoliitikas kirjeldatud põhimõtted ja nõustute nendega. 

Isikuandmete kaitse seaduse www.riigiteataja.ee/akt/119032015057?leiaKehtiv mõttes on andmete vastutavaks töötlejaks Oriflame Eesti OÜ, asukoht Olevimägi 16, 10123 Tallinn. 

Me töötleme andmeid vastavalt õigusaktidele, andmete töötlemise eesmärk on korraldada ja tagada meievahelistest lepingutest tulenevate kohustuste täitmine ning kindlustada Teie registreerimisega seoses meie õiguste kaitse. Me töötleme Teie andmeid allpool kirjeldatud reeglite järgi.

1. Teave, mida me Teie kohta võime koguda

 

Me võime koguda ja töödelda Teie järgmisi andmeid:

1.1 Informatsioon, mida Teie meile annate. Te võite anda meile enda kohta informatsiooni kas täites vormi meie veebisaidil www.oriflame.ee (meie veebisait) või täites kirjalikult meie registreerimisvormi või suheldes meiega kas telefoni, meili teel või muus vormis. See teave hõlmab informatsiooni, mille Te avaldate, kui registreerite meie veebisaidi kasutajaks, meie lojaalseks kliendiks, otsite mõnda toodet, esitate meie veebisaidil tellimuse, osalete aruteluportaalis või kasutate mõnda muud meie veebisaidi sotsiaalmeediafunktsiooni, võtate osa konkursist, turundusüritusest või uuringust ja kui Te teatate meie veebisaiti puudutavast probleemist. Informatsiooniks, mille Te meile avaldate võib olla Teie:
nimi, 
sünniaeg, 
aadress, 
meiliaadress, 
telefoninumber ja mobiiltelefoninumber, 
unikaalne lojaalse kliendi ID, 
isikukood, 
riiklik maksukood või -number, 
sotsiaalkindlustusnumber, 
pangakonto number, 
kui olete alaealine, siis Teie eestkostja nimi ja perekonnanimi,
ja passinumber (kui olete rahvusvahelistel konverentsidel osalev lojaalne klient). 

Loodame, et esitate meile ülaltoodud informatsiooni. Ent kui Te ei soovi anda meile oma  isikuandmeid, siis palume neid mitte esitada. Palume Teil pidada silmas, et kui Te meile nimetatud teavet ei avalda, ei pruugi meil olla mõnel juhul võimalik Teile soovitud teenust osutada.

1.2 Teave, mida me Teie kohta kogume. Me säilitame Teie ostude ajaloo, Teie tasemed meie lojaalse kliendi võrgustiku struktuuris, Teie tulemused, Teie poolt värvatud isikud jne.

Me võime iga kord, kui Te meie veebisaiti külastate, koguda automaatselt järgmisi andmeid:
tehniline teave, sh Interneti protokolli (IP) aadress, mida kasutasite oma arvuti arvutiga internetti minekuks, Teie sisselogimisteave, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi säte, brauseri pugina tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm; 
Teie külastust puudutav teave, kaasa arvatud täielik üldiste ressursiaadresside (URL) klikkide jada meie veebisaidile, veebisaidil ja veebisaidilt (kaasa arvatud kuupäev ja kellaaeg); tooted, mida vaatasite või otsisite; veebilehe reageerimisaeg, allalaadimise probleemid, teatud lehtede külastamise aeg, lehe interaktsiooni puudutav teave (nt kerimine, klikkimine ja hiirega üleveeretamised) ning leheküljelt lahkumise viisid ja telefoninumbrid, millelt Te meie klienditeenindusele olete helistanud. 

1.3 Teistest allikatest saadav informatsioon. Me võime saada Teie kohta informatsiooni, kui kasutate mõnda muud meie opereeritavat veebisait või muid meie pakutavaid teenuseid. Me teeme ka koostööd kolmandate isikutega (kaasa arvatud, näiteks, tehnilisi, makse- ja tarneteenuseid pakkuvate äripartnerite ja alltöövõtjatega, reklaamivõrgustikega, analüütikutega, otsinguinfo pakkujatega, krediidiinfoagentuuridega) ning võime saada neilt Teid puudutavat informatsiooni.

2. Informatsiooni kasutamise viisid

 

Me kasutame Teid puudutavat informatsiooni selleks, et:

täita meievahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi ning pakkuda Teile teavet, tooteid ja teenuseid, mida olete meilt soovinud, sh mis tahes vaidluste lahendamiseks, tasude sissenõudmiseks ja probleemide tuvastamiseks;

anda Teile informatsiooni teiste toodete kohta, mida me pakume ning mis on sarnased nende toodetega, mida olete meilt juba ostnud või küsinud;

anda Teile õigusi, soodustusi ja hüvitisi ning kohaldada muid meievahelistest lepingulistest suhetest tulenevaid tingimusi;

täita muid meievahelisele koostööle kohaldatavaid õigusnorme, nt makse, sotsiaalkindlustust, statistikaalaseid kohustusi reguleerivaid õigusakte jms; 

jälgida meie tegevuspoliitikate ja reeglite täitmist ning tagada, et Te neid täidate;

pakkuda Teile või lubada valitud kolmandatel isikutel pakkuda Teile teavet kaupade või teenuste kohta, mis võiksid meie arvates Teile huvi pakkuda. Me võtame Teiega ühendust üksnes elektrooniliste vahendite abil (meili või SMSiga), edastades teavet selliste kaupade ja teenuste kohta, mis sarnanevad nende kaupade ja teenustega, mida olete meilt varem ostnud või osta soovinud. Me teeme seda üksnes juhul, kui olete andnud selleks oma nõusoleku. Kui otsustate teisiti ega soovi enam, et me Teie andmeid sel viisil kasutame või edastame Teie andmeid turundamise eesmärgil kolmandatele isikutele, palume: teha tähistage vastav ruut oma Kontol või saatke sellekohane teade meie klienditeenindusse klienditeenindus@oriflame.com või helisage meie abiliini telefonile 697 6060; 

teavitada Teid meie teenustes toimunud muudatustest;

tagada, et meie veebisaidi sisu edastatakse Teile ja Teie arvutile kõige efektiivsemal viisil; 

tagada lojaalse kliendi võrgustiku tõhus juhtimine nii meie endi poolt kui ka teiste meie lojaalse kliendi võrgustiku liikmete (esmajoones Teie sponsori) poolt;

hallata meie veebisaiti ning teostada väliseid toiminguid, sh vigade otsimist, andmete analüüsimist, testimist, uurimist, statistika kogumiseks ja uuringute läbiviimiseks;

parandada oma veebisaiti tagamaks, et selle sisu edastatakse Teile ja Teie arvutile kõige efektiivsemal viisil; 

pakkuda Teile võimalust osaleda meie teenuste interaktiivsetes funktsioonides, kui soovite seda teha;

tagada meie veebisaidi turvalisus ja kaitse;

mõõta või mõista Teile ja teistele suunatud reklaami efektiivsust ning edastada Teile asjakohaseid reklaammaterjale, kaasa arvatud kliendirahulolu- ja muud sarnaste uuringute läbiviimine;

edastada Teile ja teistele veebisaidi kasutajatele ettepanekuid ja soovitusi meie kaupade ja teenuste kohta, mis võiksid Teid ja teisi huvitada;

vastata reguleerivate asutuste või teiste ametivõimude küsimustele ja seaduslikele nõuetele.

3. Teid puudutava teabe avalikustamine

 

3.1 Me ei müü ega rendi Teie isikuandmeid ega kauple nendega. 

3.2 Me võime anda Teie isikuandmetele juurdepääsu meie kontserni kuuluvatele äriühingutele (põhivaldusettevõtja ja selle tütarühingud) ning anda neile äriühingutele õiguse neil neid andmeid töödelda, et nad saaksid toetada meile eespool punktis 2 (Informatsiooni kasutamise viisid) loetletud tegevuste teostamisel.  

3.3 Me võime anda juurdepääsu Teie isikuandmetele ja loa töödelda neid rangelt määratletud ulatuses ja eesmärgil valitud kolmandatele isikutele, nt:

Meie tarnijatele ja alltöövõtjatele, eesmärgiga täita Teiega sõlmitud lepinguid. See hõlmab muu hulgas: vedajaid, inkassoteenuste osutajaid, faktooringuteenuse pakkujaid, logistikateenuste (nt komplekteerimis- ja pakendamisteenuste) pakkujaid, klienditoe teenuste pakkujaid jne;  

Teistele meie lojaalse kliendi võrgustiku liikmetele (esmajoones Teie sponsorile meie võrgustikus ja Teile võrgustikus järgnevatele lojaalsetele klientidele) lojaalse kliendi võrgustiku tõhusa juhtimise eesmärgil. Kui Te ei soovi oma isikuandmete edastamist nimetatud eesmärgil teistele võrgustikku kuuluvatele lojaalsetele klientidele, palume võtta ühendust klienditeenindusega kas meili teel aadressil klienditeenindus@oriflame.com või helistades meie abiliini telefonile 697 6060.

Reklaamiandjatele ja reklaamivõrgustikele, mis vajavad andmeid Teile ja teistele edastatavate asjakohaste reklaamide valimiseks ja saatmiseks.  Me ei avalda oma reklaamiandjatele isiklikult identifitseeritavat teavet, vaid pakume oma kasutajaid puutuvat summeeritud informatsiooni (nt võime teatada neile, et mingil konkreetsel päeval on nende reklaami klikkinud 500 meest vanuses kuni 30 aastat). Me võime samuti kasutada sellist summeeritud informatsiooni selleks, et aidata reklaamiandjatel jõuda nende poolt valitud sihtauditooriumini (nt kõigile uutele lojaalsetele klientidele mingis konkreetses piirkonnas).

Analüütikutele ja otsingumootori pakkujatele, kes abistavad meid meie veebisaidi täiustamisel ja optimeerimisel. 

Krediidiinfoagentuuridele Teie krediidivõimekuse hindamiseks, kui see on meievahelise lepingu sõlmimise eeltingimuseks.

Tehniliste lahenduste pakkujatele, kes võimaldavad saata Teile sõnumeid (sh turundussõnumeid või kliendirahulolu uuringu kutseid, kui olete andnud sellise teabe saamiseks oma nõusoleku), nt masspostituslahenduste pakkujatele, sõnumite mass-saatmislahenduste pakkujatele.
Me võime samuti avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele:

Kui me ostame, müüme või muul viisil loovutame oma ettevõtte või vara, millisel juhul me võime avaldada Teie isikuandmed potentsiaalsele vastava ettevõtte või vara müüjale, ostjale või omandajale.

Kui meie ettevõtte või olulise osa selle varast omandab kolmas isik, millisel juhul moodustavad selle valduses olevad klientide isikuandmed osa üleantavast varast.

Kui me oleme kohustatud avaldama või jagama Teie isikuandmeid mis tahes seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või oma poliitikate ja/või kasutustingimuste ja/või muude kohalduvate kokkulepingute täitmise tagamiseks või rakendamiseks; või meie õiguste, vara või meie klientide või teiste isikute kaitsmiseks. See hõlmab teabe vahetamist teiste äriühingute ja organisatsioonidega pettuste vältimise ja krediidiriski vähendamise eesmärgil.

4. Kuidas ja kus me Teie isikuandmeid hoiame

 

Kõiki andmeid, mis Te meile edastate ja mida me Teie kohta kogume, säilitatakse turvalistes serverites. Kõik internetimaksed krüpteeritakse SSL-tehnoloogia abil ning neid töötlevad kolmandatest isikutest teenusepakkujad. Me ei kogu ega säilita veebipõhiste tehingute krediit- ega deebetkaartide informatsiooni. 

Teie kohta kogutavaid andmeid võidakse edastada ja säilitada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvates paikades. Lisaks võivad neid töödelda töötajad, kes tegutsevad väljaspool EMPd ja kes töötavad meie või mõne meie tarnija juures. Need töötajad võivad tegeleda, muu hulgas, Teie tellimuse täitmise, Teie makseandmete töötlemise, Teie Edukusplaanist tulenevate õiguste töötlemise ning tugiteenuste pakkumisega. Edastades meile oma isikuandmed Te annate oma nõusoleku nende kirjeldatud viisil edastamiseks, säilitamiseks või töötlemiseks. Me rakendame kõiki mõistlikult vajalikke meetmeid tagamaks, et Teie andmeid käsitsetaks turvaliselt ning kooskõlas käesoleva Andmekaitsepoliitika ja kohaldatavate õigusaktidega.

5. Hoolsuskohustus

 

Kui me oleme andnud Teile (või kui olete valinud) salasõna, mis annab Teile juurdepääsu meie veebisaidi teatud osadele (edaspidi „Teie Konto“), vastutate Teie selle salasõna salajas hoidmise eest. Me palume, et Te ei avaldaks oma salasõna teistele. Kui Te jagate oma salasõna teistega, siis vastutate Teie kõigi Teie Kontol toimuvate tegevuste eest. Kui Te kaotate kontrolli oma salasõna üle, võite ühtlasi kaotada ka olulisel määral kontrolli oma isikuandmete üle ning võite osutada vastutavaks Teie nimel tehtud siduvate toimingute eest. Seepärast, kui Teie salasõna on mis tahes põhjusel ohtu sattunud, peaksite meid sellest viivitamatult teavitama ning vahetama oma salasõna. Me küsime Teilt salasõna üksnes sisselogimisprotsessi käigus. Meie töötajatele kehtivad informatsiooni kaitse valdkonnas täiendavad nõuded.

Kahjuks ei ole teabe edastamine interneti teel täiesti turvaline. Ehkki me anname endast parima Teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me garanteerida meie veebisaidile edastatavate andmete turvalisust; igasugune edastamine toimub Teie oma riisikol. Kui me oleme Teie teabe kätte saanud, rakendame me rangeid toiminguid ja turvavahendeid selleks, et püüda takistada omavolilist ligipääsu nendele andmetele.

6. Teie õigused

 

6.1 Turundusalane teave. Teil on õigus paluda, et me ei töötleks Teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel. Me teavitame Teid üldjuhul (enne Teie andmete kogumist), kui kavatseme Teie andmeid sellisel eesmärgil kasutada või kui kavatseme avaldada Teie andmed sellel eesmärgil kolmandale isikule. Te saate kasutada oma õigust sellise töötlemise takistamiseks sellega, kui teete märke vastavasse kastikesse vormidel (peamiselt CAFil), millega me Teie andmeid kogume.  Te saate samuti kasutada seda õigust mis tahes ajal hiljem, kui teete märke oma Konto vastavasse kastikesse või võtate ühendust meie klienditeenindusega kas meili teel aadressil klienditeenindus@oriflame.com või helistate meie abiliini telefonile 697 6060.

6.2 Juurdepääs informatsioonile. Parandamine ja kustutamine. Teil on õigus vaadata Teie kohta säilitatavaid andmeid ning paluda nende parandamist või kustutamist. Te saate vaadata, kontrollida ja muuta enamikku oma isikuandmetest, kui logite sisse oma Kontole. Üldiselt me ei muuda Teie Isikuandmeid käsitsi, kuna isikusamasuse tuvastamine kaugelt võib osutuda keeruliseks. Seepärast peate Te ise oma isikuandmed uuendama, kui need on muutunud või ebaõiged. Kui Te edastate taotluse aadressile klienditeenindus@oriflame.com või helistate telefonile 697 6060, siis me sulgeme Teie Konto niipea, kui see on mõistlikult võimalik, arvestades kohaldatavat õigust. Me säilitame suletud kontodega seotud isikuandmeid selleks, et täita seadusest tulenevaid nõudeid, takistada pettusi, nõuda sisse võlgnetavaid summasid, lahendada vaidlusi, tuvastada probleeme, aidata kaasa uurimistele ja teostada muid seadusega lubatud toiminguid.

7. Volitus isikuandmete töötlemiseks – Teie kohustused

 

Me usaldame Teile kui meie lojaalse kliendi võrgustiku liikmele teiste meie lojaalse kliendi võrgustiku liikmete isikuandmete töötlemise allpool sätestatud tingimustel.
Me usaldame Teile isikuandmete töötlemise ülesande Reeglites sätestatud ulatuses ja eesmärgil ning Teie võtate endale kohustuse töödelda neid andmeid selliselt, et oleks tagatud Seaduseaga sätestatud nõuete täitmine ning konkreetselt Teile usaldatud isikuandmete töötlemist ja kaitset reguleerivate reeglite täitmine.

Ainus eesmärk, milleks Te isikuandmeid võite töödelda, on Reeglites sätestatud nõuete täitmine.
Konkreetselt on Teie kohustus:

töödelda Teile usaldatud isikuandmeid üksnes eespool nimetatud andmete töötlemise eesmärgil,

mitte teostada toiminguid selleks, et isikuandmed oleksid edaspidi kättesaadavad nende kasutamiseks käesolevas dokumendis mitte käsitletud viisil, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti,

tagastada viivitamatult Teile usaldatud isikuandmed pärast seda, kui meievaheline suhe lõpeb (st juhul, kui Teie lakkate olemast meie Lojaalne klient) ja kustutama need andmed mis tahes elektroonilistelt andmekandjatelt, millele need olid Teie poolt eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks salvestatud.

Me jätame endale õiguse kontrollida Teile usaldatud isikuandmete kaitsmiseks kasutatavaid meetodeid. Te olete kohustatud andma meile võimaluse sellise kontrolli teostamiseks kohe, kui me seda soovime.

Te kohustute vastama viivitamatult ja korrektselt kõikidele küsimustele, mis me Teile esitame seoses isikuandmetega, mis on Teile käesoleva Andmekaitsepoliitika ja Reeglite alusel usaldatud, ning esmajoones küsimustele, mis puudutavad Teie poolt rakendatavaid andmekaitsemeetmeid.

Me volitame Teid töötlema isikuandmeid Reeglites sätestatud ulatuses ja eesmärgil, eriti IT-süsteemides ja paberkandjal, ning andma volitusi andmete töötlemiseks isikutele, kes teevad Teiega koostööd tsiviilõiguslike lepingute alusel, tingimusel, et Te tagate lepinguliselt, et need isikud täidavad kõiki Teile siduvaid andmete töötlemise ja kaitsega seotud nõudeid ning tingimusel, et me anname vastava all-töötleja kasutamiseks oma nõusoleku.

Me oleme kokku leppinud, et kui me saadame vastastikku isikuandmeid sisaldavaid faile, siis on need failid avalikus võrgus saatmise ajal kaitstud isikuandmete kaitse krüptograafiliste vahenditega.

Meil on õigus lõpetada Teie registreering lojaalse kliendina, kui Te kasutate isikuandmeid käesoleva Andmekaitsepoliitikaga vastuolus oleval viisil.

Me ei vastuta Teie kolmandate isikute suhtes võetud kohustuste eest, mis tulenevad isikuandmete töötlemisest käesoleva Andmekaitsepoliitikaga ja Reeglitega vastuolus oleval viisil, ega kohustuste eest, mis Te olete võtnud isikute suhtes, kellele Te olete andnud volituse isikuandmete töötlemiseks.

8. Küpsised

 

Meie veebileht kasutab küpsiseid (faile, mis paigutatakse kasutaja kõvakettale), et eristada Teid meie veebilehe teistest kasutajatest. See aitab meil pakkuda Teile sobivamaid lahendusi, kui Te meie veebisaiti sirvite ning samuti võimaldab see meil oma veebisaiti täiustada. Me kasutame küpsiseid selleks, et analüüsida infovoogu; kohandada oma teenuseid, sisu ja reklaame; mõõta turundustegevuste tõhusust; ja tõhustada usaldusväärsust ja turvalisust. 

Teatud küpsised sisaldavad Isikuandmeid, näiteks kui klikkida sisselogimisel valikule „jäta mind meelde“, säilitab küpsis Teie kasutajanime. Enamik küpsiseid ei kogu kasutajat tuvastavat informatsiooni ning kogu selle asemel üldisemat informatsiooni, näiteks selle kohta, kuidas kasutajad meie süsteemi jõuavad ja seda kasutavad, või kus kasutaja üldjoontes asub.
Me pakume teatud teenuseid, mida võimaldatakse ainult küpsiste kasutamise korral. Üldiselt täidavad küpsised nelja erinevat funktsiooni:

8.1 Hädavajalikud küpsised
Mõned küpsised on süsteemi toimimiseks hädavajalikud. Näiteks võimaldavad mõned küpsised meil identifitseerida registreeritud kasutajaid ja veenduda, et neil on juurdepääs kogu süsteemile. Kui registreeritud kasutaja otsustab küpsised blokeerida, ei pruugi selline Kasutaja omada juurdepääsu süsteemi kogu sisule.

8.2 Analüütilised küpsised
Teisi küpsiseid võidakse kasutada analüüsimaks seda, kuidas kasutajad süsteemi kasutavad, ja jälgida süsteemi toimimist. Need võimaldavad meil pakkuda kvaliteetset kogemust, kohandades seda, mida me pakume, ja tuvastada ja kõrvaldada kiiresti võimalike esilekerkivaid probleeme. Näiteks võidakse statistilisi küpsiseid kasutada kõige populaarsemate veebilehtede väljaselgitamiseks ja saamaks teada, miks mõned lehed veateateid saavad. Neid küpsiseid saab kasutada ka nende toodete või veebisaidi teenuste rõhutamiseks, mis võiksid kasutajatele, arvestades nende senist Süsteemi kasutamist, huvi pakkuda.

8.3 Eelistuste küpsised
Eelistuste küpsised võimaldavad meil mõningaid meie kasutajate eelistusi meelde jätta. 

8.4 Reklaamiküpsised
Me võime kasutada küpsiseid selleks, et edastada Kasutajatele neile ja nende huvidele sobivat reklaami. Oriflame võib samuti kasutada kolmandate isikute küpsiseid turu-uuringuteks, tulude jälgimiseks, veebisaidi funktsionaalsuste parandamiseks ning järelevalve teostamiseks käesolevate tingimuste ja autorikaitsepoliitika nõuete täitmise üle. 

8.5.   Google Analytics
Me kasutame Google Analytics’it, et mõista, kuidas külastajad meie lehekülge ja rakendusi kasutavad. See tähendab, et kui sa külastad meie kodulehekülge või kasutad meie mobiilirakendusi, siis sinu brauser saadab automaatselt teatud informatsiooni Google’ile. See hõlmab näiteks veebilehekülge, mida sa külastad ja sinu IP aadressi. Sa leiad rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas Google’i tehnoloogia kogub ja töötleb andmeid, järgnevalt lingilt: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
Kui sa ei taha, et Google Analytics’it kasutatakse sinu brauseris, siis on sul võimalus alla laadida Google Analytics brauseri lisamoodul. Sa leiad rohkem infot Google Analytics ja Google privaatsuspoliitika kohat siit.

 

 

Kasutajatel on alati võimalik küpsistest keelduda, kui nende brauser seda võimaldab, ent see võib takistada mõne Oriflame’i Süsteemi kasutamist. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas küpsiseid blokeerida, leiate siit.
Täpsemat teavet selle kohta, kuidas ettevõtjad küpsiseid kasutavad, leiate siit.

9. Muudatused meie andmekaitsepoliitikas

 

Mis tahes muudatused, mille me tulevikus oma Andmekaitsepoliitikasse teeme, avaldatakse meie veebisaidil ja kui see on asjakohane, siis teavitatakse Teid sellest meili või muu kanali teel. Muudatused on kättesaadavad ka meie asukohas. Muudatused jõustuvad nende avaldamise kuupäeval. Kui jätkate meie veebisaidi kasutamist või saadate meile tellimuse pärast muudetud Andmekaitsepoliitika avaldamist, siis tähendab, et olete muudatused aktsepteerinud. 

10. Kontaktandmed ja kaebused

 

Kõik käesolevat Andmekaitsepoliitikat puudutavad küsimused, kommentaarid ja soovid on teretulnud ning need tuleb saata meie klienditeenindusse või spetsiaalselt selleks avatud meiliaadressile: privacy@oriflame.com.
Kui Teile tundub, et me ei ole täitnud käesoleva Andmekaitsepoliitika nõudeid, võite kirjutada eespool toodud aadressile või helistada meie klienditeeninduse telefonile 697 6060. Palun kirjeldage võimalikult detailselt seda, miks Te arvate, et Andmekaitsepoliitika nõudeid on rikutud. Me uurime Teie kaebuse asjaolusid viivitamatult. 

Avaldamise kuupäev: 16.02.2016