LOJAALSETE KLIENTIDE SUHTES KOHALDATAVAD

TINGIMUSED

 

Tingimustes (edaspidi tingimused), edukusplaanis (sealhulgas eetikakoodeksis ja käitumisreeglites), äriprogrammides ning põhimõtetes ja tegevuskorras sätestatakse Oriflame’i poolt lojaalsetele klientidele kehtestatud reeglid, põhimõtted ning õigused ja kohustused ning need moodustavad pärast seda, kui olete nendega nõustunud, siduva lepingu (edaspidi leping või lojaalse kliendi leping), mille pooled on ORIFLAME HOLDINGS BV, asukoht Bolduc Building A, Utopialaan 52, 5232 CE 's-Hertogenbosch, Madalmaad, KMKR nr EE102232378, (edaspidi Oriflame või meie) ja teie (edaspidi teie, Oriflame’i lojaalne klient või lojaalne klient). Samuti on need ülimuslikud kõikide eelnevate kokkulepete, avalduste ja kinnituste või kohustuste suhtes. Oleme nimetatud dokumendid teile esitanud ning soovitame teil tingimused ja kõik muud lepingu moodustavad dokumendid välja trükkida või salvestada ning need säilitada.

Jätame endale õiguse muuta lepingut, sealhulgas käesolevaid tingimusi. Tingimuste viimase versiooni kuupäeva leiate tingimuste lõpust. Teavitame teid muudatustest tingimustes kirjeldatud viisil. Teie kohustus on tagada, et olete alati muudatustega kursis.

 1. MÕISTED - Tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid:

 1. eetikakoodeks ja käitumisreeglid: siduvad reeglid, mis on osa Oriflame’i edukusplaanist ning reguleerivad lojaalsete klientide käitumist suhetes Oriflame’iga, klientidega ja teiste Oriflame’i lojaalsete klientidega;

 2. klient: iga füüsiline isik (olenemata sellest, kas ta on Oriflame’i kliendina registreeritud või mitte), kes ostab Oriflame’i tooteid veebikanali (näiteks veebisaidi) või offline-kanali (nt telefoni) teel ja kes tegutseb seejuures täielikult või peamiselt väljaspool oma majandustegevust, ametit, kutseala või elukutset;

 3. Oriflame’i kataloog, kataloog: paberkandjal või elektrooniline brošüür, mida Oriflame regulaarselt välja annab ja mis sisaldab Oriflame’i toodete pakkumisi;

 4. kataloogiperiood: iga kataloogi esikaanel näidatud periood, mille jooksul kehtivad selles Oriflame’i kataloogis sisalduvad pakkumised;

 5. äriprogrammid: turundus- ja müügiprogrammid, mida Oriflame sponsib;

 6. Oriflame’i kontsern: Oriflame Holdings AG, selle põhivaldusettevõtja ja iga üksus, mis on otseselt või kaudselt Oriflame’i põhivaldusettevõtja kontrolli all;

 7. Oriflame’i tooted, tooted: kosmeetikatooted ja nendega seotud tooted ning teatud toidulisandid, mida pakutakse müügiks Oriflame’i kaubamärkide all; toodete põhiomadusi on kirjeldatud Oriflame’i kataloogis;

 8. Oriflame’i edukusplaan või edukusplaan: dokument, milles selgitatakse Oriflame’i pakutavaid teenimisvõimalusi ning eetikakoodeksit ja käitumisreegleid, mis moodustavad lojaalse kliendi lepingu osa. Edukusplaani saate alla laadida siit;

 9. Oriflame’i brošüür: dokument, milles on lihtsal ja arusaadaval viisil käsitletud eeliseid, mis tulenevad koostööst Oriflame’iga – Oriflame’i tooteid ning meie pakutavaid teenimisvõimalusi. Oriflame’i brošüür põhineb Oriflame’i edukusplaanil ja on selle lühikokkuvõte;

 10. Oriflame’i kaubamärgid: Oriflame’i nimi, Oriflame’i logo ja meie toodetavate, pakutavate, müüdavate või levitatavate toodete või tootesarjade nimetused;

 11. põhimõtted ja tegevuskord: põhimõtted ja tegevuskord, milles käsitletakse teenimisvõimaluste eeliseid ning edukusplaani erisusi, mis tulenevad kohalikest põhimõtetest. Põhimõtted ja tegevuskord moodustavad lojaalse kliendi lepingu osa;

 12. hinnad: hinnad, mille Oriflame on Oriflame’i toodetele kehtestanud ja mis on fikseeritud ostutellimuse esitamise ajal kehtivas hinnakirjas;

 13. territoorium: Eesti;

 14. teie isikuandmed: andmed, mille olete meile Oriflame’i lojaalse kliendina registreerimise käigus esitanud, ning teid käsitlev mis tahes täiendav teave, mille oleme kogunud või mille te meile esitate;

 15. isikuandmed: teave, mis on otseselt või kaudselt seotud klientide, Oriflame’i lojaalsete klientide ja muude kolmandate isikutega, kelle andmeid te kogute või muul viisil Oriflame’iga suheldes töötlete.

   

2. REGISTREERIMINE JA LIIKMESUS

2.1.Teid registreeritakse Oriflame’i lojaalse kliendina pärast seda, kui oleme teie avalduse heaks kiitnud ja omistanud teile lojaalse kliendi numbri. Teie kui Oriflame’i lojaalse kliendi heakskiitmise tingimused on sätestatud käitumisreeglite liikmesust käsitlevate reeglite osas. Meil on õigus registreerimisavaldus oma äranägemisel heaks kiita või tagasi lükata.

2.2.Meil on õigus küsida teie registreerimisel registreerimistasu, mis hõlmab hinda stardikomplekti eest, mis sisaldab toodete, dokumentide ja käsiraamatute komplekti ning mis aitab teil meiega koostööd alustada. Registreerimistasu kajastub teie esimesel ostuarvel. Igal registreerimise aastapäeval võime nõuda teilt ka iga-aastast pikendamistasu. Jätame oma äriprogrammide ja turunduskampaaniate osana endale igal ajal ja oma äranägemisel õiguse küsida stardikomplekti tasu või iga-aastast pikendamistasu või jätta see küsimata. Samuti jätame endale õiguse muuta, kaotada või lisada registreerimisnõudeid, millest teavitatakse teid kooskõlas tingimustega nõuetekohaselt ette.

2.3.Teil tuleb taotleda lepingu pikendamist, makstes järgneva aasta eest iga-aastast pikendamistasu. Meil on õigus lepingu pikendamise taotlus oma äranägemisel heaks kiita või tagasi lükata. Lepingut pikendatakse igal aastal sel ajal kehtivate lepingutingimuste alusel ning teie lepingu pikendamise taotlus moodustab nõusoleku lepingu kehtivate tingimuste täitmiseks.

2.4.Teie liikmesus ja lojaalse kliendi leping lõpeb automaatselt i) registreerimise esimesel aastapäeval, kui te ei ole sellel ajavahemikul esitanud meile ühtegi tellimust, või ii) 12 kuud pärast teie viimase tellimuse esitamist.

2.5.Nii teil kui ka Oriflame’il on õigus lõpetada lojaalse kliendi leping igal ajal tingimustes sätestatud korras.

2.6.Liikmesus on isiklik ning seda ei saa ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ühelegi isikule loovutada ega võõrandada.

2.7.Kui registreerite erandkorras sponsitava isiku tema nimel, siis eeldame, et olete saanud temalt volituse. Volituseta registreeringud on keelatud. Te kohustute hüvitama meile kõik nõuded, kulud ja summad, mida oleme sellise registreerimise tõttu kandnud. Lisaks võib isik, kelle olete registreerinud, esitada teie vastu nõude kohaldatava andmekaitse- ja tsiviilõiguse alusel. Mõnel juhul võidakse teie suhtes algatada kriminaalmenetlus.

2.8.Teie registreerimisel:

i. teil õigus osta Oriflame’i tooteid kooskõlas käesolevate tingimustega ning on kasutada muid Oriflame’i edukusplaanis ja muudes äriprogrammides sätestatud soodustusi;
ii. olete te kohustatud järgima rangelt lojaalse kliendi lepingu, sealhulgas käesolevate tingimuste, sätteid. Tingimused moodustavad lojaalse kliendi lepingu lahutamatu osa. Tingimuste ja lojaalse kliendi lepingu osa moodustava muu dokumendi vahelise vastuolu korral on ülimuslikud käesolevad tingimused

3. LOJAALSE KLIENDI LEPINGUST TAGANEMISE ÕIGUS JA LEPINGU ÜLESÜTLEMISE VÕI LÕPETAMISE TAGAJÄRJED

3.1.Teil on õigus lõpetada lojaalse kliendi leping igal ajal ilma seda põhjendamata ja ilma kaasneva trahvita. Selleks peate saatma meile kirjaliku teate lepingu lõpetamise kohta tingimuste alguses märgitud aadressil. Niipea, kui oleme teie teate kätte saanud, kinnitame teie lepingu lõpetamise teate kättesaamist. Lepingu lõpetamisest teavitamiseks võite kasutada ka ülesütlemisvormi: Liikmelisuse Lõpetamise Vormi.

3.2.Kui lõpetate oma lojaalse kliendi lepingu 14 kalendripäeva jooksul pärast registreerimist, tagastame teile kõik tasud ja kulud, nõustume tühistama kõik tellitud, kuid veel osutamata teenused ning võtame tagasi kõik teie ostetud tooted (sealhulgas koolitus- ja müügiedendusmaterjalid, ärikäsiraamatud ja komplektid). Tooted, mille eest soovite raha tagasi saada, tuleb meile tagastada aadressil: Keemia 4, 2. korrus, 10616, Tallinn teie kulul 21 päeva jooksul pärast lepingu ülesütlemist. Turvalisuse ja hügieeni kaalutlustel on meil õigus keelduda avatud kosmeetikatoodete vastuvõtmisest, sest see tähendab, et need tooted ei ole samas seisukorras kui nende ostmise ajal. Toodete eest tasutavad rahasummad makstakse tagasi toodete kättesaamisel või kohe, kui me ei ole veel tooteid teile tarnida jõudnud.

3.3.Kui lõpetate lepingu rohkem kui 14 päeva pärast registreerimist:

i. tagastame teile tasud või summad, mille maksite 30 päeva jooksul enne: i) kui otsustasite mitte saada või jääda lojaalseks kliendiks (sealhulgas pikendamistasu) ja/või ii) meie pakutava nõutava lisateenuse osutamist (näiteks veebipõhine koolitus, e-kaubandus või toodete kohaletoimetamine) tingimusel, et võime arvata tagastatavast summast maha tasud, mille oleme teile maksnud; ja

ii. võite tagastada meile omal kulul kõik tooted (sealhulgas koolitus- ja müügiedendusmaterjalid, ärikäsiraamatud ja komplektid), mille olete ostnud meie kauplemisplaani alusel 12 kuu jooksul enne lepingu lõpetamist ning mida te ei ole ära müünud. Maksame sellisel juhul teile hinna (koos käibemaksuga), mille toodete eest tasusite ning millest on teie tegevuse või tegevusetuse tõttu halvenenud seisukorraga toodete puhul maha arvatud summa, mille võrra on toodete väärtus nende seisukorra halvenemise tõttu langenud, ja mõislik käsitlustasu.

4. TOODETE OSTMINE

A. TELLIMUSTE ESITAMINE

4.1.Te võite esitada tellimusi kataloogi alusel, valides sellest tooted, mida soovite osta. Tellimuse esitamist käsitletakse teie poolt meile esitatud valitud toodete ostupakkumusena.

4.2.Tellimus loetakse esitatuks, kui olete teinud järgmised toimingud:

i. veebikanali teel esitatava tellimuse korral olete valinud soovitavad tooted välja ja lisanud need „ostukorvi“; te saate ostukorvi sisu igal ajal vaadata ja muuta, muutes toodete arvu, eemaldades tooteid ostukorvist või tühistades kogu ostukorvi sisu;

ii. olete esitanud oma isikuandmed, mis on vajalikud tarne tegemiseks, ning olete andnud oma nõusoleku, et me võime kasutada neid andmeid meie andmekaitsepõhimõtetes sätestatud eesmärkidel; ja

iii. olete valinud eelistatud tarne- ja makseviisi.

4.3.Pärast seda, kui olete oma veebipõhise tellimuse esitanud, pole seda enam võimalik veebisaidi kaudu muuta.

4.4.Kui oleme teie tellimuse vastu võtnud, saadetakse teile e-posti teel tellimuse kinnitus. Sellest hetkest jõustub müügileping. Meil on õigus keelduda teie tellimuse vastuvõtmisest seda põhjendamata. Sel juhul tagastame teile kogu teie tasutud summa.

4.5.Peale tellimuse kinnituse saate te ka pakkelehe oma toodete kohta. Pakkeleht sisaldab kokkuvõtet teile saadetavatest toodetest. Samuti sisaldab see olulist teavet teie õiguste kohta, mis on seotud toote tagastamise ja muude asjakohaste küsimustega.

4.6.Kui esitate tellimuse veebikanali teel, palume pidada silmas järgmist:

4.6.1.sõlmitud lepingut ei kanta toimikusse ja see ei ole kättesaadav – lepingu moodustavad teie tellimus ja tingimused, mis on avaldatud veebisaidil (mida saab salvestada või välja trükkida) või mille me võime edastada mõne muu kanali kaudu;

4.6.2.lepingu saab sõlmida üksnes EESTI; seda ei saa teha mitte üheski muus keeles;

4.6.3.Oriflame järgib tingimuste punktis 9 nimetatud käitumiskoodeksit.

4.7.Tellimusi, mille olete esitanud ja mille eest on tasutud, pole võimalik tühistada, välja arvatud punktis 5 kirjeldatud korras.

4.8.Tellimusi saab esitada päeva jooksul igal ajal, välja arvatud teatud piirangute ajal, mis kehtivad kataloogiperioodi lõppemisel seoses kataloogi uuendamisega.

4.9.Kõik tooted pole kogu aeg saadaval ja toodete valik võib eri asukohtades ja eri ajal olla erinev. Kui toodet tellimuse esitamise ajal laos pole, teeme mõistlikke jõupingutusi teavitamaks teid sellest enne tellimuse lõplikku esitamist, et teil oleks võimalik tellimust muuta või sellest loobuda.

4.10.Kataloog võib piiratud ajavahemikel olla kättesaamatu hooldustööde tegemise tõttu või muudel tehnilistel põhjustel. Oriflame ei vastuta kataloogi kasutamise võimatuse eest ega sellest tulenevate nõuete eest.

4.11.Me võime erandkorras lubada teil esitada tellimusi spetsiaalse veebipõhise töövahendi abil teiste nimel. See on võimalik üksnes teile järgnevate lojaalsete klientide puhul kooskõlas Oriflame’i edukusplaanis esitatud määratlusega ning üksnes nende sõnaselge volituse alusel. Kui te seda võimalust kasutate, vastutate ainuisikuliselt kõigi nõuete eest, mis tulenevad volituseta esitatud tellimustest ja isikuandmete kaitse üldiste nõuete rikkumisest, ning kõigi kulude ja väljaminekute eest, mida Oriflame või isik, kelle nimel te tellimuse esitasite, on pidanud tellimusega seoses kandma. 

B. HINNAD JA TASUMINE

 4.9. Kui pole teatatud teisiti, on kataloogis märgitud toodete hinnad toodete jaemüügihinnad, mis kehtivad tellimuse esitamise hetkel. Kõik hinnad on näidatud kohalikus vääringus ja sisaldavad käibemaksu.

4.10. Me jätame endale õiguse muuta hindu igal ajal ja oma äranägemisel, ent hinnamuudatused nende toodete puhul, mille olete valinud enne oma tellimuse esitamist, ei moodusta osa meievahelisest lepingust, kui me pole selles teiega sõnaselgelt kokku leppinud.

 4.11. Hinnad ei sisalda transpordi- ega kohaletoimetamise kulusid ega muid tasusid ega lõive, mille kohta märgitakse tellimuse tegemise käigus sõnaselgelt, et tegemist on täiendavate hinnale lisanduvate tasudega, ning mille suurus võib oleneda teie valitud tarneviisist. Te kinnitate ja nõustute, et hinnad võivad eri ajal erineda mis tahes ametiasutuse jõustatud uute eeskirjade või otsuste alusel toodetele ning lojaalse kliendi lepingust tulenevale tegevusele kehtestatud maksude, tasude, koormatiste või riigilõivude tõttu.

 4. 12. Võime hindu kooskõlas Oriflame’i edukusplaaniga veelgi alandada. Teil on võimalik saata hindade arvestamist puudutavad küsimused klienditeenindusele e-posti aadressil klienditeenindus@oriflame.com või helistades numbrile 697 6060.
4.13. Toodete eest saab tasuda pangakaardiga, pangaülekandega või muul käesolevates tingimustes nimetatud viisil. Aktsepteerime enamikku maksekaartidest. Üldjuhul ei võeta teie pangakaardilt summat maha enne, kui ostukorvis olevate toodete olemasolu on kindlaks tehtud. Kui teie pangakaardilt arvatakse erandkorras summa maha enne, kui tellitud tooted on teile välja saadetud, on teil sellest hoolimata õigus tagasimaksele punktide 3.2, 3.3 ja 5.3 alusel.

4.14. Teeme võlgnevuste sissenõudmise eesmärgil koostööd Creditreform Eesti OÜ, Lindorff Eesti OÜ ja Julianus Inkasso OÜga ga ja/või muude kolmandatest isikutest teenuseosutajatega, kellest teatame teile ette. Väline teenuseosutaja võib saata teile arveid ja makseid puudutavaid teateid. Reeglina peavad kõik arved olema tasutud 14 päeva jooksul kooskõlas selles toodud juhistele. Maksete hilinemise korral arvestatakse viivist inkassofirma kehtestatud päevamäära alusel ning samuti tuleb tasuda põhjendatud võlgade sissenõudmise kulud.

4.15. Lisateavet makseviiside, sealhulgas võimalike krediiditingimuste, kohta saate klienditeenindusest e-posti aadressil klienditeenindus@oriflame.com või helistades numbrile 697 6060.4.16. Et tagada internetis tehtavate kaardimaksete turvalisus, on kogu makseteave krüpteeritud. Oriflame teeb koostööd volitatud makseteenuste osutajatega ning krediitkaarditeavet töödeldakse nõuetekohaselt ja kooskõlas rahvusvahelise maksekaardi andmeturbestandardiga.

 4.17. Kui pakume võimalust kasutada kaardimaksete otsearvelduse võimalust, on teil võimalik seda mugavat maksemeetodit selgelt väljendatud korraldusega valida. See tähendab, et kõik edaspidised maksed broneeritakse teie maksekaardiga seotud arvelduskontol hetkel, mil tellimuse esitate, ning summa arvestatakse teie maksekaardiga seotud arvelduskontolt maha hetkel, mil Oriflame tellitud tooted välja saadab. Teil on võimalik loobuda otsearveldustest igal ajal. Selleks tuleb teil minna oma profiililehele ja klõpsata maksekaardi valikul.

C. TARNIMINE JA RISKI ÜLEMINEK

4.18. Tellitud tooteid saab tarnida üksnes territooriumi piires.

4.19. Toodete tarnekoha valite teie oma tellimuses.

4.20. Meie töötleme teie tellimust ja tarnime teie tellitud tooted esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul pärast seda, kui oleme teie tellimuse kinnitanud. Me ei vastuta tarneviivituste eest, mida on põhjustanud meist mitteolenevad asjaolud.

4.21. Toodete hävimise riisiko ja toodete omandiõigus läheb teile üle toodete kohaletoimetamise hetkel.

4.22. Oriflame ei vastuta tellimuse tarnimata jätmise, vale või hilinenud tarne eest, kui selle on põhjustanud teie esitatud valed või puudulikud isikuandmed.

4.23.Jätame endale õiguse tühistada teie esitatud tellimus igal ajal ühepoolselt, kui meil on põhjendatult alust arvata, et olete mis tahes tingimusi rikkunud.

 D. MEIE TOODETE VASTAVUS

4.24. Kinnitame, et Oriflame’i tooted on valmistatud kooskõlas standardiga EN ISO 22716:2007 „Kosmeetikatooted. Head tootmistavad. Juhised heade tootmistavade osas“ ning Oriflame’i

tegevusjuhendiga.

5. TELLIMUSTE TÜHISTAMISE ÕIGUS

5.1. Järgime rangelt territooriumil kehtivaid toodete tagastamist käsitlevaid reegleid (täiendavat teavet vt punktist 5.3).

5.2. Ilma et see piiraks teie õigust tellimus tühistada ja toode tagastada, olete pärast tarnitud toote kättesaamist kohustatud kontrollima , et see ei oleks transpordi käigus kahjustunud. Teie (või isik, kes tooted teie nimel vastu võtab) peate kahjustusest/puudusest viivitamata teavitama klienditeenindust, esitades nõude koos kahjustuse/puuduse kirjeldusega. Võite saata nõude ka e-posti aadressil klienditeenindus@oriflame.com või helistades numbrile 697 6060.

5.3. Tagastamisõigus ja tagasimaksed

5.3.1. Te võite tühistada toote (toodete) tellimuse seda põhjendamata punktis 5.3.2 sätestatud ajavahemiku jooksul. See tähendab, et selle perioodi jooksul on teil juhul, kui mõtlete ümber või otsustate muul põhjusel, et ei soovi toodet endale jätta, õigus teatada meile oma otsusest tellimus tühistada ning tasutud summa tagasi saada.

5.3.2. Teil on õigus tühistada tellimus igal ajal isegi pärast seda, kui olete saanud e-posti teel tellimuse kinnituse või kui klienditeenindus on teie tellimuse suuliselt kinnitanud, ent mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul arvates päevast, mil te toote või (kui teie tellimus sisaldas mitut toodet) viimase tellitud toote füüsiliselt enda valdusse saite.

5.3.3. Tellimuse tühistamiseks palume pöörduda klienditeeninduse poole telefoni teel 697 6060 või e-posti aadressil klienditeenindus@oriflame.com. Tellimuse tühistamisest teatamiseks võite kasutada näidisvormi, mis asub www.oriflame.ee, kuid te ei ole kohustatud seda vormi kasutama. Kui täidate vormi internetis ja esitate selle meie veebisaidi teel, saadame teile viivitamata püsival andmekandjal (nt e-posti teel) kinnituse selle kohta, et oleme tühistamisavalduse kätte saanud. Soovitame teil tühistamisteate koopia enda tarbeks alles hoida. Tühistamisõigust tuleb kasutada enne tühistamisperioodi lõppemist. Niisiis, kui saadate meile tühistamisteate e-posti või posti teel, jõustub tühistamine kuupäeval, mil te meile e-kirja saatsite või kirja postitasite. Kui teatate meile tühistamise soovist telefoni teel, jõustub tühistamine meile helistamise kuupäeval.

5.3.4. Teile tagastatakse kogu toodete eest tasutud summa ning muud kohaldatavad tarnekulud (välja arvatud lisakulud, kui valisite toodete kohaletoimetamiseks mõne muu tarneviisi peale kõige soodsama hinnaga standardse tarneviisi, mida pakume). Meil on õigus arvata tagastatavast summast maha tarnitud toodete väärtuse langus, kui väärtuse languse on tinginud asjaolu, et olete kasutanud toodet mittevajalikul viisil. Vastutate toote väärtuse languse eest üksnes ulatuses, mis tuleneb toote kasutamisest muul viisil, kui on vajalik toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Teeme tagasimakse esimesel võimalusel ja igal juhul a) 14 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui oleme teilt tarnitud tooted tagasi saanud, või b) (kui see on varasem) 14 kalendripäeva jooksul päevast, mil esitasite meile tõendi selle kohta, et olete tooted tagasi saatnud, või c) kui tooteid ei ole tarnitud, 14 kalendripäeva jooksul pärast teie tühistamisteate saatmist. Tooted tagastate meile omal kulul. Kui olete tooted tagastanud meile sellepärast, et need olid puudustega või nende kirjeldus oli vale, kohaldatakse punkti 5.3.5.

5.3.5. Kui olete tagastanud tooted meile sellepärast, et need olid puudustega või nende kirjeldus oli vale, tagastame puudusega toote hinna täies ulatuses koos kõigi kohaldatavate tarnekuludega ning mõistlike kuludega, mida olete kandnud seoses toote tagastamisega meile.

5.3.6. Meil on õigus teha tagasimakse krediitkaardile, deebetkaardile või kasutades muid teie kasutatud makseviise, kui te pole sõnaselgelt väljendanud muud soovi. Igal juhul ei kanna te tagasimaksega seoses mingeid kulusid.

5.3.7. Kui tooted on teile kohale toimetatud:

5.3.7.1. peate tagastama tooted meile viivitamata ja igal juhul 14 kalendripäeva jooksul päevast, mil te tellimuse tühistasite / lepingu üles ütlesite. See nõue on täidetud, kui tagastate tooted enne 14 päeva möödumist;

5.3.7.2. kui tooted ei ole puudustega ega vale kirjeldusega (millisel juhul kohaldatakse punkti 5.3.5 sätteid), kannate toodete tagastamisega seoses kantud otsesed kulud teie;

5.3.7.3. olete seaduse järgi kohustatud hoidma tooteid oma valduses ja säilitama tooteid mõistliku hoolsusega sel ajal, kui need on teie valduses.

5.3.8. Teie seadusest tuleneva tühistamisõiguse üksikasjad ja selgitus selle kohta on meie veebisaidil: www.oriflame.ee.

5.3.9. Meil on seadusest tulenev kohustus tarnida teile lepingule vastavad tooted. Ostjana on teil seadusest tulenev õigus puudusega või kirjeldusele mittevastava toote tagastamiseks. Neid seadusest tulenevaid õigusi ei mõjuta tingimuste punktis 5.3 sätestatud tagastamise kord. Territooriumil kehtivaid seaduslikke õigusi käsitlevaid nõuandeid on võimalik saada riigi tarbijakaitseametist.

5.4. Lisaks eeltoodule anname me kvaliteedigarantii igale Oriflame’i nime kandvale tootele ja kinnitame, et tooted on valmistatud meie poolt või meie tarvis ning need vastavad rangeimatele kvaliteedistandarditele. Oleme veendunud, et kliendid jäävad meie toodetega igati rahule. Seepärast anname toodetele Oriflame’i lisagarantii, mis võimaldab teil välja vahetada või tagastada toote, millega te pole täielikult rahul. Toote eest makstud tasu tagasimakset tuleb taotleda 30 päeva jooksul arvates toote kättesaamise päevast. Käesolevat garantiid ei kohaldata tahtlikult kahjustatud või valesti kasutatud toodetele. Kui teile pole edastatud teistsugust teadet, tagastatakse tooted ja tehakse tagasimaksed selle punkti alusel kooskõlas punktis 5 sisalduvates sätetes märgitud tingimustel. Garantii ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi.

6. ORIFLAME’I LOJAALSE KLIENDI KOHUSTUSED

6.1. Lojaalsed kliendid ostavad ning võivad kasutada ja müüa Oriflame’i tooteid oma nimel ja arvel. Kui otsustate Oriflame’i toodetega kaubelda, käsitletakse teid sõltumatu isikuna (füüsilisest isikust ettevõtjana / üksikettevõtjana) ning te tegutsete igal ajal sellises vormis, mitte Oriflame’i esindaja ega töötajana. Teil ei ole kohustust tegutseda meie esindajana ega õigust pidada läbirääkimisi, osta, müüa ega üldiselt sõlmida lepinguid ega ostutehinguid meie nimel või arvel ega mis tahes muu Oriflame’i kontserni äriühingu nimel ja arvel.

6.2. Kui otsustate Oriflame’i toodetega kaubelda, olete kohustatud omandama ise kõik load, litsentsid ja tegema kõik registreeringud ja esitama avaldused, mis on territooriumi õigusaktide alusel nõutavad selleks, et tegeleda iseseisva majandustegevusega, sealhulgas tuleb teha andmekaitset puudutavad registreeringud ja maksukohustuslase registreeringud ning esitada vajalikud deklaratsioonid (vt punkti 6.7). Te vastutate ainuisikuliselt kõigi sellise tegevusega seotud maksude, lõivude, sotsiaalkindlustusmaksete ja muude tasude aruandluse ja maksmise eest. Te vastutate ainuisikuliselt selle eest, et kasutate kõikide oma klientide isikuandmeid täielikus kooskõlas andmekaitset ja eraelu puutumatust reguleerivate riiklike õigusaktidega (vt punktid 6.6–6.13).

6.3. Me lubame teie klientidel ja teil tooteid tagastada ja vahetada tingimustes kirjeldatud viisil. Te mõistate ja nõustute, et olete kohustatud teavitama kliente toodete tagastamise õigusest ning tagastama tooted meile klientide eest.

6.4. Olete kohustatud kaitsma Oriflame’i kuvandit ja mainet. Te ei tee mingeid avaldusi ega toiminguid, mis võivad kahjustada Oriflame’i või toodete mainet. Te kohustute tegelema oma majandustegevusega seaduslikul ja eetilisel viisil ning mitte rakendama eksitavaid, petlikke või ebaausaid ärimeetodeid.
Samuti ei tohi te esitada vääraid ega liialdatud väiteid teenimisvõimaluste kohta. Peate tooteid reklaamima Oriflame’i kataloogi ja reklaammaterjali põhjal ning te ei tohi esitada toodete kohta vääraid, eksitavaid ega liialdatud väiteid.

6.5. Te mõistate, et Oriflame’i kaubamärgid, kaubanimi ja logo, veebipõhised töövahendid ja andmebaasid on Oriflame’i omand ning te ei tohi neid mingil viisil rikkuda. Kahtluse vältimiseks lisame, et kogu Oriflame’i nime firmaväärtus kuulub Oriflame’ile. Te allkirjastate meie soovil dokumendid, mida me võime selle kinnituseks teilt põhjendatult nõuda.

6.6. Lojaalne klient nõustub ja aktsepteerib, et lepingu tingimused ja selles viidatud materjal, muu hulgas Oriflame'i edukusplaan, äriprogrammid, põhimõtted ja tegevuskord ning andmebaasid (muu hulgas isikuandmeid sisaldavad andmebaasid) ning meie veebipõhised töövahendid on ärisaladusena käsitletav teave ja meie intellektuaalomandi õiguste subjekt. Lojaalne klient ei kasuta neid tervikuna ega ositi muu kui lepingus lubatud tegevuse käigus.

6.7. Teil on õigus kasutada Oriflame’i edukusplaanis ning igas äriprogrammis sisalduvaid eeliseid, mille kasutamise õigus on igal lojaalselt kliendil. Konkreetse äriprogrammi eeliste kasutamise õiguse saamiseks ja rakendamiseks peate te järgima selle äriprogrammi suhtes kohaldatavaid eritingimusi.

6.8. Oriflame’i tooteid esitledes kohustute rangelt järgima käitumisreegleid ja eetikakoodeksit.

6.9. Olete kohustatud hüvitama meile, meie juhtivametnikele, juhatuse liikmetele, töötajatele, esindajatele ja tarnijatele viivitamata sellekohase taotluse saamisel kõik kahjud, mis tulenevad hagidest, menetlustest, nõuetest, vastutusest, kahjust, kuludest või väljaminekutest, sealhulgas mõistlikest õigusabikuludest, mille on tinginud teie toimepandud lepingurikkumine või Oriflame’iga tehtava koostöö tulemusel tekkinud muude kohustuste rikkumine.
Andmekaitsekohustused

6.10. Lojaalse kliendina võite isikuandmeid koguda, salvestada, säilitada, kasutada ja uuendada. Isikuandmete sõltumatu vastutava töötlejana tagate ja kinnitate, et täidate kõiki kehtivaid andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevaid õigusakte, muu hulgas määrust (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja direktiivi 2002/58/EÜ (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) riiklike õigusaktidega rakendatud, muudetud, täiendatud ja asendatud redaktsioonis. Nende õigusaktide alusel võidakse teilt nõuda andmekaitseasutuses registreerumist (välja arvatud juhul, kui olete sellest vabastatud) ja te peate täitma andmekaitsepõhimõtteid. Olete kohustatud ise hindama oma registreerumisvajadust ja vajadusel registreeruma ning järgima andmekaitsepõhimõtteid.

6.11. Kui soovite klienti lojaalseks kliendiks hakkamisel sponsida, võite koguda isikuandmeid otse kliendilt. Te peate järgima teile periooditi teatatavat sponsorluskorda ja tagama, et igasugune isikuandmete kasutamine vastab kohaldatavatele õigusnormidele.

6.12. Eelkõige võtate asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu eest, eriti juhul, kui töötlemine hõlmab andmete edastamist võrgus, ning mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ning meetmete rakenduskulusid, peavad need meetmed tagama isikuandmete töötlemise ja kaitstavate isikuandmete laadiga seotud ohtudele vastava turvalisuse taseme.

6.13. Kui teile saab teatavaks turvanõuete rikkumine, mis põhjustab isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu, peate sellest Oriflame'i viivitamata teavitama e-posti aadressil privacy@oriflame.com ning kirjeldama vahejuhtumit ja asjaomaste andmete laadi.

6.14. Kui saate mis tahes ajal kliendilt või muult isikult, kelle isikuandmeid te töötlete, taotluse andmekaitsealaste õigusaktidega antud õiguste kasutamiseks, peate selle taotluse täitma kehtivate õigusaktidega nõutaval määral ja kooskõlas Oriflame'i põhimõtete, tegevuskorra ja koolitusel omandatud teadmistega.

6.15. Te võite töödelda isikuandmeid vaid andmekaitseteate alusel, mille olete esitanud klientidele ja teistele Oriflame'i lojaalsetele klientidele. Te tagate ja nõustute, et hävitate Oriflame'iga suhte lõpetamisel põhjendamatu viivituseta kõik teie valduses või kontrolli all olevad isikuandmed.

6.16. Me ütleme sõnaselgelt lahti igasugusest vastutusest mis tahes trahvide, kulude, tasude ja üldiselt igasuguste väljaminekute eest, mida te võite kanda seoses kohaldatavate andmekaitset ja eraelu puutumatust reguleerivate õigusaktide rikkumisega.
Turundus- ja reklaamteated

6.17. Te peate klientidelt sõnaselgelt küsima, kas nad soovivad saada teilt turundusteateid Oriflame'i toodete kohta ja te peate enne selliste teadete saatmist hankima selleks nõusoleku. Peate pidama arvestust kõigi teilt turundusteateid saavate inimeste eelistuste kohta. Kirja tuleb panna nõusoleku andmise kuupäev ja keel, milles kokku lepiti. Teie saadetav mis tahes turundusteade peab teavitama saajat õigusest keelduda edasistest teadetest ja viisist, kuidas ta seda õigust kasutada saab, sealhulgas õigusest teavitada teid teadetest keeldumise soovist e-posti teel. Te nõustute ja tagate, et arvestate iga teadete saaja eelistustega.

6.18. Meie veebipõhised töövahendid võivad lubada teil turundus- ja teiste reklaamteadete saatmiseks kasutada kliendi isikuandmeid järgmistel tingimustel:
i. te peate olema seda klienti lojaalseks kliendiks hakkamiseks sponsinud, kui ei ole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti;
ii. turundus- ja muud reklaamteated tohivad käsitleda ainult Oriflame'i tooteid;
iii. reklaam- või turundusteade on selgelt sellistena äratuntav
iv. teade sisaldab teie kui reklaamteate saatja nime ja kontaktandmeid ning kehtivat e-posti aadressi (ja/või muid vahendeid, näiteks teadetest loobumise linki), mille abil kliendid saavad teid teavitada oma soovist loobuda edasistest turundusteadetest;
v. turundusteateid ei tohi saata klientidele, kes on keeldunud nende saamisest;
vi. müügipakkumised, näiteks allahindlused, ostupreemiad ja kingitused, mis on kohaldatavate õigusaktidega lubatud, peavad olema selgesti sellistena äratuntavad ning nende saamise tingimused tuleb teha kergesti kättesaadavaks ja esitada selgelt ja üheselt;
vii. sellise reklaam- ja turundusteate sisu vastab käesolevatele tingimustele ja kõikidele reklaamteateid käsitlevatele kohaldatavatele õigusaktidele.

6.19. Teil ei ole mingil juhul lubatud saata turundus- või muid reklaamteateid Oriflame’i eest või Oriflame’i nimel.

7. ORIFLAME’I KOHUSTUSED

7.1. Te saate kas otse meilt või mõnelt teiselt Oriflame’i üksuselt või kolmandast isikust pakkujalt kõik soodustused / teile tehtavad maksed kooskõlas Oriflame’i edukusplaaniga.

7.2. Me välistame sõnaselgelt igasuguse vastutuse seoses sellega, et toodet pole laos piisaval hulgal või et see on laost otsa saanud.

7.3. Te saate kas otse meilt või mõnelt teiselt Oriflame’i üksuselt või kolmandast isikust pakkujalt kõik soodustused / teile tehtavad maksed kooskõlas hetkel kehtiva Oriflame’i edukusplaaniga.

8. LÕPETAMINE

8.1. Me võime lõpetada teie lojaalse kliendi lepingu viivitamata mis tahes järgmisel põhjusel, esitades selle kohta teile teate:
i. te teete mis tahes avalduse või esitate oma isikuandmeid, mis on olulisel määral ebatäpsed või valed;
ii. kohtule on esitatud avaldus teie pankroti väljakuulutamiseks või te pole võimeline tasuma meile õigel ajal oma võlgnetavaid summasid;
iii. te olete rikkunud tingimuste mis tahes sätet ja seda pole võimalik heastada või te olete rikkunud eetikakoodeksi ja käitumisreeglite sätteid;
iv. te olete rikkunud tingimuste, sealhulgas neis nimetatud dokumentide, sätteid ja pole heastanud rikkumist (kui seda on võimalik heastada) 14 päeva jooksul pärast seda, kui olete saanud meilt sellekohase kirjaliku teate.

9. KAEBUSTE KÄSITLEMINE

9.1. Oriflame’i kaebuste käsitlemise kord on sätestatud käitumisreeglites.

9.2. Teil on igal ajal õigus esitada Oriflame’i Klienditeenindusele aadressil klienditeenindus@oriflame.com või telefonil 697 6060 mis tahes kaebuse, küsimuse või taotluse. Kui Te pole rahul Oriflame’i klienditeeninduselt saadud vastusega, võite pöörduda Eesti Otsemüügi Assotsiatsiooni poole aadressil http://www.edsa.ee/ee/, Euroopa Otsemüügi Assotsiatsiooni (Seldia) poole aadressil www.fairselling.eu või Econsumer.cov poole aadressil https://econsumer.gov/#crnt.

10. KÄITUMISKOODEKS
Oriflame järgib rangelt Seldia (http://www.seldia.eu/sites/default/files/uploads/content- pdf/seldia_codeofconduct.pdf ) ja Ülemaailmse Otsemüügi Assotsiatsioonide Föderatsiooni Käitumiskoodeksit. Oriflame nõuab, et tema lojaalsed kliendid toimiksid ranges kooskõlas nende koodeksitega, mida on rakendatud Oriflame’i Eetikakoodeksis ja Käitumisreeglites. Teil on samuti võimalik saada nende dokumentide koopia klienditeeninduselt aadressil klienditeenindus@oriflame.com.

11. VEAD JA VEAPARANDUSED
Ehkki me rakendame mõistlikke pingutusi tagamaks, et meie veebisaidil avaldatud teave oleks õige ja ajakohane, ei garanteeri ega kinnita me, et veebileht on vigadeta. Mõnikord võivad põhjustada ebaõige teabe kuvamist vead andmete sisestamisel või tehnilised probleemid. Jätame endale õiguse parandada meie veebisaidil olevad ebatäpsused või kirjavead, kaasa arvatud vead seoses hindade ning toodete ja teenuste kättesaadavusega, ega kanna nende vigadega seoses mingit vastutust. Lisaks sellele võime igal ajal parandada ja/või muuta veebisaidi detaile, funktsionaalsust või sisu. Kui avastate mis tahes teabe või kirjelduse, mis on teie arvates ebaõige, palume võtta ühendust klienditeenindusega.

12. LINGID
Me võime oma veebisaidil avaldada linke, mis viivad kolmandate isikute veebilehtedele või allikate juurde. Asjaolu, et neid linke avaldame, ei kujuta endast meiepoolset toetust teabele, tootele või teenusele, milleni te lingi kaudu jõuate. Me ei vastuta interneti mis tahes osa, sealhulgas teiste veebisaitide, millega meie veebisait võib olla lingitud või millele meie veebisaidi kaudu juurde pääseb, sisu ega funktsioneerimise eest. Palume teavitage meid kõigist vigadest või sobimatust materjalist, kui olete need avastanud veebisaitidel, millega meie veebisait on lingitud.

13. ÜLDSÄTTED

13.1. Tingimustele kohaldatakse territooriumi õigust ning kõik tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused lahendatakse üksnes territooriumi pädevates kohtutes. Territooriumi kohtutel ei ole erandlikku pädevust.

13.2. Kui mõni tingimuste säte osutub ebaseaduslikuks, tühiseks või mis tahes põhjusel jõustamatuks, ei mõjuta sätte kehtetus tingimuste ülejäänud sätete kehtivust.

13.3. Asjaolu, et Oriflame ei jõusta mõnda käesolevate tingimuste sätet, ei tähenda selle sätte jõustamisest loobumist.

13.4. Sõltumatu lojaalse kliendina mõistate ja nõustute, et jätame endale õiguse lepingut, sealhulgas käesolevaid tingimusi, põhimõtteid ja tegevuskorda ning edukusplaani, ajakohastada ja muuta. Mis tahes muudatused või uuendused jõustuvad nende avaldamisest meie veebisaidil www.oriflame.ee.

13.5. Nende muudatustega nõustumine on teile kui lojaalsele kliendile kehtiv eeltingimus veebisaidi kasutamise ja selle kaudu toodete tellimise jätkamiseks. Me võime nõuda, et te muudatustega sõnaselgelt nõustuksite, või eeldame, et olete muudatustega nõustunud, kui jätkate lojaalse kliendi tegevust, sealhulgas toodete tellimist pärast seda, kui muudatused on sisse viidud.

13.6. Võime saata teile meeldetuletusi, teateid, e-kirju, otseposti ja üldisi teadaandeid. Te saate ajakohastada oma eelistusi seoses meilt saadavate turundusteadetega igal ajal. Selleks tuleb teil logida sisse oma kasutajasätetesse. Tingimuste aktsepteerimisel nõustute sellega, et Oriflame saadab teile mis tahes muud teavet/teateid teie lepingu ja/või ostutellimuste kohta paberkandjast erineval püsival andmekandjal (st e-posti teel või muude kanalite kaudu otse teile vormis, mis võimaldab teil teavet salvestada selliselt, et see on piisavalt pika ajal vältel tutvumiseks kättesaadav ja et see võimaldab teil sellist teavet muutmata kujul taasesitada).

13.7. Lepingu alusel esitatud teates, mis on saadetud kiirposti või tähitud postiga poole lepingus märgitud aadressil või lepingupoole poolt teisele poolele teatatud muul aadressil, märgitud etteteatamisperiood algab i) kiirposti teel saadetud teate puhul üks päev pärast teate saatmist ning ii) tähitud posti teel saadetud teate puhul teisel tööpäeval pärast teate saatmist. Kui teade on edastatud mis tahes muu kanali kaudu, algab etteteatamisperiood päeval, mil teade tegelikult kätte saadi.

14. ANDMEKAITSETEADE

14.1.Te kinnitate, et olete lugenud ja mõistate, et Oriflame võib töödelda teie isikuandmeid kooskõlas Oriflame’i andmekaitseteatega.

14.2.Asjakohane lisateave Oriflame Holdings BV kohta on esitatud allpool.

 

Nimi

Oriflame Holdings BV

Aadress

Bolduc BuildingA, Utopialaan52, 5232 CE 's-Hertogenbosch, Madalmaad

Kontaktandmed

Telefon: 697 6070

E-post: info@oriflame.com

Madalmaade kaubanduskoja äriregistri number

16061386

KMKR nr

EE102232378

 

 1. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

 

Kui Teil on probleeme seoses Tingimustega, palume võtta ühendust aadressil klienditeenindus@oriflame.com või helistage telefonil 697 6060. Me astume kõiki mõistlikke samme selleks, et käsitleda ja lahendada kõik probleemid, millest Te meid teavitate.

 

Viimase versiooni kuupäev: 01.04.2020