BRÄNDI PARTNER´i
TEGUTSEMISTINGIMUSED

Need tegutsemistingimused (edaspidi „tingimused“) ja kõik neis viidatud dokumendid sätestavad Brändi Partneritele Oriflame’i reeglid, põhimõtted, õigused ja kohustused ning moodustavad pärast seda kui olete nendega nõustunud, siduva lepingu (edaspidi „leping“ või „Brändi Partneri leping“), mille pooled on Oriflame Holdings B.V. asukohaga Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, Holland, KM: 006687702B01 (edaspidi „Oriflame“, „meie“, „meid“, „meile“) ja teie (edaspidi „teie“, „Oriflame’i Brändi Partner“, „Brändi Partner“) ning see on ülimuslik kõigi eelnevate kokkulepete või kohustuste suhtes. Oleme tingimused avaldanud Oriflame veebisaidil ja teile kättesaadavaks teinud ning soovitame teil need tingimused ja kõik muud lepingu seotud dokumendid välja trükkida või salvestada ning säilitada.1.    MÕISTED

Tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid:

i.     eetikakoodeks ja tegutsemisreeglid: siduvad reeglid, mis on osa Oriflame’i Edukusplaanist ning reguleerivad Brändi Partnerite käitumist suhetes Oriflame’i, klientide ja teiste Oriflame’i Brändi Partneritega;

ii.    klient: iga füüsiline isik (olenemata sellest, kas ta on Oriflame’i kliendina registreeritud või mitte), kes ostab Oriflame’i tooteid veebis (näiteks veebisaidi) või veebiväliselt (nt telefoni teel) ja kes tegutseb seejuures täielikult või peamiselt väljaspool oma majandustegevust või elukutset;

iii.   Oriflame’i kataloog, kataloog: paberkandjal või elektrooniline brošüür, mida Oriflame regulaarselt välja annab ja mis sisaldab Oriflame’i toodete pakkumisi ning nende soovituslikke jaemüügihindu;

iv.    kataloogiperiood: iga kataloogi esikaanel näidatud periood, mille jooksul kehtivad selles Oriflame’i kataloogis sisalduvad pakkumised;

v.     äriprogrammid: turundus-, müügi- ja äriprogrammid, mida Oriflame vastaval hetkel toetab ja kommunikeerib;

vi.    Oriflame’i kontsern: Oriflame Holdings B.V., selle iga üksus, mis on otseselt või kaudselt selle kontrolli all;

vii.   Oriflame’i tooted: kosmeetikatooted ja nendega seotud tooted ning teatud toidulisandid, mida pakutakse müügiks Oriflame’i kaubamärkide all; toodete põhiomadused on kirjeldatud Oriflame’i kataloogis;

viii.  Oriflame’i Edukusplaan või Edukusplaan: dokument, milles selgitatakse Oriflame’i pakutavaid teenimisvõimalusi. Edukusplaan on kättesaadav Oriflame veebilehel, kuid saate Edukusplaani alla laadida ka SIIT;

ix.    Oriflame’i kaubamärgid: Oriflame’i nimi, Oriflame’i logo ja meie toodetavate, pakutavate, müüdavate või levitatavate toodete või tootesarjade nimetused;

x.     põhimõtted ja korraldused: need põhimõtted ja korraldused, mis reguleerivad Oriflame’i Edukusplaanist ning äriprogrammidest tulenevate hüvede ja hüvitiste maksmist. Tutnudusteenuste põhimõtted ja korraldused saate alla laadida siit ning ostujärgselt arve alusel tasumise teenuste tinigmued leiad siit , kuid on kättesaadavad ka Oriflame'i veebilehel.

xi.    hinnad: hinnad, mille Oriflame on Oriflame’i toodetele kehtestanud ja mis on ära toodud ostutellimuse esitamise ajal kehtivas hinnakirjas;

xii.   territooriumEesti;

xiii.  isikuandmed: andmed, mille olete meile Oriflame’i Brändi Partneriks registreerimise käigus esitanud ning teid täiendav mis tahes teave, mida te meile esitate;

xiv.   teisesed isikuandmed: teave, mis on otseselt või kaudselt seotud klientide, Oriflame’i Brändi Partnerite ja muude kolmandate isikutega, kelle andmeid te kogute või muul viisil Oriflame’iga suheldes töötlete.2.    REGISTREERIMINE JA LIIKMESUS

2.1.   Teid registreeritakse Oriflame’i Brändi Partnerina pärast seda kui oleme teie avalduse kinnitanud ja andnud teile Brändi Partneri numbri. Teie Oriflame’i Brändi Partneriks kinnitamise tingimused on sätestatud eetikakoodeksi ja tegutsemisreeglite liikmesust käsitlevas osas.

2.2.   Meil on õigus küsida teilt liitumistasu ja iga-aastast liikmelisuse pikendamise tasu summas, mis on täpsustatud Oriflame veebilehel ja lisaks on mõnedes riikides kehtestatud ka stardikomplekti tasu. Vastav tasu kajastub teie esimesel ostuarvel.

2.3.   Teie liikmesus ja Brändi Partneri leping lõpeb automaatselt vastavalt järgnevale: i) registreerimise esimesel aastapäeval, kui liikmesust vastavalt siinsetele tingimustele ei uuendata; või ii) 12 kuud pärast teie viimase tellimuse esitamist.

2.4.   Nii teil kui ka Oriflame’il on õigus lõpetada teie liikmesus ja Brändi Partneri leping igal ajal tingimustes sätestatud korras.

2.5.   Liikmesus on isiklik ning seda ei saa ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ja ilma eetikakoodeksi ning tegutsemisreeglites sätestatud nõudeid järgimata ühelegi isikule loovutada ega võõrandada.

2.6.   Volituseta registreerimised on keelatud. Te kohustute hüvitama kõik nõuded, kulud ja summad, mis on sellise registreerimise tõttu tekkinud, samuti kohustute Oriflame’ile täielikult hüvitama kõik nõuded, kulud ja summad, mis on sellise volitamata registreerimise tõttu tekkinud.

2.7.   Teie registeerimisel:

2.7.1.   saate õiguse osta Oriflame’i tooteid kooskõlas siinsete tingimustega ning kasutada muid Oriflame’i Edukusplaanis ning muudes ettekirjutustes ja kordades sätestatud soodustusi;

2.7.2.   kohustute rangelt nende tingimuste reegleid järgima.3.    LÕPETAMISSÕIGUS JA LIIKMESUSE LÕPETAMISE TAGAJÄRJED

3.1.   Teil on õigus lõpetada oma liikmelisus ja Brändi Partneri leping igal ajal ilma seda põhjendamata, saates meile kirjaliku teate oma liikmelisuse lõpetamise kohta. Niipea, kui oleme teie teate kätte saanud, kinnitame teie soovi. Lõpetamisest teavitamiseks võite kasutada ka veebilehel asuvat vastavat vormi.

3.2.   Kui lõpetate oma lepingu 30 kalendripäeva jooksul pärast registreerimist, tagastame teile kõik tasud ja kulud, nõustume tühistama kõik tellitud, kuid veel saatmata tooted või teenused ning võtame tagasi kõik teie ostetud tooted (sealhulgas koolitus- ja müügiedendusmaterjalid, ärikäsiraamatud ja komplektid). Turvalisuse ja hügieeni kaalutlustel on meil õigus keelduda avatud toodete vastuvõtmisest, sest see tähendab, et need tooted ei ole samas seisukorras kui nende ostmise ajal. Toodete ostuhind makstakse tagasi toodete kättesaamisel või niipea kui võimalik, juhul kui me ei ole veel tooteid teile tarnida jõudnud.

3.3.   Kui lõpetate oma lepingu mis tahes hilisemal ajal omal soovil või kui Oriflame lõpetab lepingu teie soovil, siis kehtib järgnev.

3.3.1.   Ostame teilt kõik tooted tagasi vastavalt järgmistele tingimustele:

3.3.1.1   tagastatud tooted osteti viimase 12 kuu jooksul enne teie lõpetamissoovi ja need hüvitatakse 90% ulatuses algselt tasutud netohinnast, arvates maha mis tahes kulud, mida oleme teie jaoks seoses nende toodete müümisega teinud; ja

3.3.1.2   tagastatud tooted peavad olema turustatavad, see tähendab, et need peavad olema kasutamata, avamata või mis tahes moel rikkumata, nende kehtivusaeg ei tohi olla lõppenud ja need peavad kataloogides endiselt olemas olema; ja

3.3.2.   tagastame kõik nõutavad tasud, mille olete tasunud 30 päeva jooksul enne lõpetamist.4.    TOODETE OSTMINE

A. TELLIMUSE ESITAMINE

4.1.   Te võite esitada tellimuse kataloogi või veebilehe põhjal. Tellimuse esitamist käsitletakse ostupakkumusena.

4.2.   Tellimus loetakse esitatuks, kui olete teinud järgmised toimingud:

4.2.1.   olete valinud soovitavad tooted välja ja lisanud need „ostukorvi“; te saate ostukorvi sisu igal ajal vaadata ja muuta, muutes toodete arvu, eemaldades tooteid ostukorvist või tühistades kogu ostukorvi sisu;

4.2.2.   olete esitanud oma isikuandmed, mis on vajalikud tarne tegemiseks; ning

4.2.3   olete valinud eelistatud tarne- ja makseviisi.

4.3.   Pärast seda, kui olete oma veebipõhise tellimuse esitanud, pole seda enam võimalik veebisaidi kaudu muuta; sellisel juhul peate võtma ühendust klienditeenindusega aadressil klienditeenindus@oriflame.com

4.4.   Kui oleme teie tellimuse vastu võtnud, saadetakse teile e-posti teel tellimuse kinnitus. Sellest hetkest jõustub müügileping. Meil on õigus keelduda teie tellimuse vastuvõtmisest seda põhjendamata. Sel juhul tagastame teile kogu teie tasutud summa.

4.5.   Lisaks tellimuse kinnitusele saate üksikasjad teile tarnitavate toodete kohta ja kogu muu vajaliku teabe.

4.6.   Kui esitate tellimuse veebikanali teel, palume pidada silmas järgmist:

4.6.1  lepingu moodustavad teie tellimus ja tingimused, mis on avaldatud veebisaidil (mida saab salvestada või välja trükkida) või mille me võime edastada mõne muu kanali kaudu;

4.6.2  lepingu saab sõlmida üksnes eesti keeles, seda ei saa teha mitte üheski muus keeles;

4.6.3  Oriflame järgib tingimuste punktis 10 sätestatud käitumisreegleid.

4.7.   Tellimusi, mille olete esitanud ja mille eest on tasutud, pole võimalik tühistada, välja arvatud punktis 5 kirjeldatud korras.

4.8.   Tellimusi saab esitada päeva jooksul igal ajal, välja arvatud teatud piirangute ajal, mis kehtivad kataloogiperioodi lõppemisel seoses kataloogi uuendamisega.

4.9   Kõik tooted pole kogu aeg saadaval. Kui toodet tellimuse esitamise ajal laos pole, püüame teavitada teid sellest enne tellimuse lõplikku esitamist, et teil oleks võimalik tellimust muuta või sellest loobuda.

4.10  Kataloog võib piiratud ajavahemikel olla kättesaamatu hooldustööde tegemise tõttu või muudel tehnilistel põhjustel. Oriflame ei vastuta kataloogi kasutamise võimatuse eest ega sellest tulenevate nõuete eest, mille võivad esitada kliendid või muud külastajad.

4.11  Me võime erandkorras lubada teil esitada tellimusi spetsiaalse veebipõhise töövahendi abil teiste nimel. See on võimalik üksnes teie struktuuri Brändi Partnerite puhul kooskõlas Oriflame’i Edukusplaanis esitatud reeglitega ning üksnes nende sõnaselge volituse alusel. Kui te seda töövahendit kasutate, vastutate ainuisikuliselt kõigi nõuete eest, mis tulenevad volituseta esitatud tellimustest ja isikuandmete kaitse üldiste nõuete rikkumisest, ning kõigi kulude ja väljaminekute eest, mida Oriflame või isik, kelle nimel te tellimuse esitasite, on pidanud tellimusega seoses kandma.

B. HINNAD JA MAKSMINE

4.12  Kui pole teatatud teisiti, on kataloogis märgitud toodete hinnad toodete jaemüügihinnad, mis kehtivad tellimuse esitamise hetkel.  Kõik hinnad on näidatud kohalikus vääringus ja sisaldavad käibemaksu.

4.13  Me jätame endale õiguse muuta hindu igal ajal ja oma äranägemisel, ent hinnamuudatused nende toodete puhul, mille olete valinud enne oma tellimuse esitamist, ei moodusta osa meievahelisest lepingust, kui me pole selles teiega sõnaselgelt kokku leppinud.

4.14  Hinnad ei sisalda transpordi- ega kohaletoimetamiskulusid ega muid tasusid või makse, mille kohta märgitakse tellimuse tegemise käigus sõnaselgelt, et tegemist on täiendavate hinnale lisanduvate tasudega, ning mille suurus võib oleneda teie valitud tarneviisist.

4.15  Võime hindu aeg-ajalt alandada.  Teile võidakse pakkuda täiendavat allahindlust vastavalt Oriflame’i Edukusplaanile või mis tahes muule ettekirjutusele või äriprogrammile.  Mis tahes küsimuste korral hinnastamise kohta võite pöörduda klienditeeninduse poole aadressil klienditeenindus@oriflame.com

4.16  Toodete eest saab tasuda deebet- või krediitkaardiga, pangaülekandega või muul siinsetes tingimustes või mis tahes eeskirjades nimetatud viisil. Aktsepteerime enamikku maksekaartidest.

4.17  Jätame endale makse saamisega seoses õiguse teha koostööd kolmandatest isikutest teenusepakkujatega. Väline teenusepakkuja võib saata teile arveid ja makseid puudutavaid teateid. Reeglina peavad kõik arved olema tasutud arvel märgitud tähtajaks. Maksete hilinemise korral arvestatakse viivist kehtiva keskpanga kehtestatud intressimäära alusel, samuti tuleb tasuda võlgade sissenõudmise kulud.

4.18  Teave makseviiside, sealhulgas võimalike maksete edasilükkamise või krediiditingimuste kohta on esitatud reeglites.  Kui soovite täiendavat teavet, võtke ühendust klienditeenindusega aadressil klienditeenindus@oriflame.com

4.19  Et tagada internetis tehtavate kaardimaksete turvalisus, on kogu makseteave krüpteeritud.  Oriflame teeb koostööd volitatud makseteenuste osutajatega ning krediitkaarditeavet töödeldakse nõuetekohaselt ja kooskõlas rahvusvahelise maksekaardi andmeturbestandardiga.

4.20  Kui pakume võimalust kasutada kaardimaksete otsearvelduse võimalust, on teil võimalik seda mugavat maksemeetodit selgelt väljendatud korraldusega valida.  Sellisel juhul broneeritakse kõik edaspidised maksed teie maksekaardiga seotud arvelduskontol hetkel, mil tellimuse esitate, ning summa arvestatakse teie maksekaardiga seotud arvelduskontolt maha hetkel, mil Oriflame tellitud tooted välja saadab.  Teil on võimalik loobuda otsearveldustest igal ajal, minnes selleks oma profiililehele ja klõpsates maksekaardi valikul.

4.21  Nõustute elektrooniliste arvete saamisega. Võite saada Oriflame’ilt paberkandjal arveid mis tahes hetkel vastava taotluse esitamisel.

C. TARNE JA RISKI ÜLEKANDUMINE

4.22  Tellitud tooteid saab tarnida üksnes territooriumi piires.

4.23  Toodete tarnekoha valite teie oma tellimuses.

4.24  Töötleme teie tellimust ja tarnime teie tellitud tooted esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul pärast seda, kui oleme teie tellimuse kinnitanud Me ei vastuta tarneviivituste eest, mida on põhjustanud meist mitteolenevad asjaolud.

4.25  Toodete hävimise risk ja toodete omandiõigus läheb teile üle toodete kohaletoimetamise hetkel.

4.26  Oriflame ei vastuta tellimuse tarnimata jätmise, vale või hilinenud tarne eest, kui selle on põhjustanud teie esitatud valed või puudulikud isikuandmed.

4.27  Jätame endale õiguse tühistada teie esitatud tellimus igal ajal ühepoolselt, kui meil on põhjendatult alust arvata, et olete mis tahes tingimusi rikkunud.

D. MEIE TOODETE VASTAVUS

4.28  Kinnitame, et Oriflame’i tooted on valmistatud kooskõlas standardiga EN ISO 22716:2007 „Kosmeetikatooted, heade tootmistavadega ning Oriflame’i tegevusjuhendiga.5.    TELLIMUSTE TÜHISTAMISE ÕIGUS

5.1.   Järgime rangelt territooriumil kehtivaid toodete tagastamist käsitlevaid reegleid (täiendavat teavet vt punktist 5.3).

5.2.   Ilma, et see piiraks teie õigust tellimus tühistada ja toode tagastada, olete pärast tarnitud toote kättesaamist kohustatud kontrollima ega see ei ole transpordi käigus kahjustunud. Teie (või isik, kes tooted teie nimel vastu võtab) peate kahjustusest/puudusest viivitamata teavitama klienditeenindust, esitades nõude koos kahjustuse/puuduse kirjeldusega. Võite saata nõude ka e-posti aadressil klienditeenindus@oriflame.com

5.3.   Tagastamisõigus ja tagasimaksed

5.3.1   Te võite tühistada too(de)te tellimuse seda põhjendamata punktis 5.3 (ii) sätestatud ajavahemiku jooksul. See tähendab, et selle perioodi jooksul on teil, juhul kui mõtlete ümber või otsustate muul põhjusel, et ei soovi toodet endale jätta, õigus teatada meile oma otsusest tellimus tühistada ning tasutud summa tagasi saada.

5.3.2   Teil on õigus tühistada tellimus igal ajal isegi pärast seda kui olete saanud e-posti teel tellimuse kinnituse, ent mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul arvates päevast, mil te toote või (kui teie tellimus sisaldas mitut toodet) viimase tellitud toote füüsiliselt enda valdusse saite.

5.3.3   Tellimuse tühistamiseks palume pöörduda klienditeeninduse poole telefoni teel numbril 697 6070, e-posti aadressil klienditeenindus@oriflame.com. Tühistamisest teavitamiseks võite kasutada ka vormi internetis ja esitate selle meie veebilehe teel. Saadame teile viivitamata püsival andmekandjal (nt e-posti teel) kinnituse selle kohta, et oleme avalduse kätte saanud. Soovitame teil tühistamisteate koopia enda tarbeks alles hoida. Tühistamisõigust tuleb kasutada enne tühistamisperioodi lõppemist. Niisiis kui saadate meile tühistamisteate e-posti või posti teel, jõustub tühistamine kuupäeval, mil te meile e-kirja saatsite või kirja postitasite.

5.3.4   Teile tagastatakse kogu toodete eest tasutud summa ning muud kohaldatavad tarnekulud (välja arvatud lisakulud, kui valisite toodete kohaletoimetamiseks mõne muu tarneviisi peale kõige soodsama hinnaga standardse tarneviisi, mida pakume). Meil on õigus arvata tagastatavast summast maha tarnitud toodete väärtuse langus kui väärtuse languse on tinginud asjaolu, et olete kasutanud toodet mittesobival viisil. Vastutate toote väärtuse languse eest üksnes ulatuses, mis tuleneb toote kasutamisest muul viisil kui on vajalik toote olemusest, omadustest ja toimimisest tuleneval eesmärgil. Teeme tagasimakse esimesel võimalusel ja igal juhul a) 14 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui oleme teilt tarnitud tooted tagasi saanud, või b) (kui see on varasem) 14 kalendripäeva jooksul päevast, mil esitasite meile tõendi selle kohta, et olete tooted tagasi saatnud, või c) kui tooteid ei ole tarnitud, siis 14 kalendripäeva jooksul pärast teie tühistamisteate saatmist. Kui olete tooted tagastanud meile sellepärast, et need olid puudustega või nende kirjeldus oli vale, kohaldatakse punkti 5.3 (v).

5.3.5   Kui olete tagastanud tooted meile sellepärast, et need olid puudustega või nende kirjeldus oli vale, tagastame puudusega toote hinna täies ulatuses koos kõigi kohaldatavate tarnekulude ning muude mõistlike kuludega, mida olete kandnud seoses toote tagastamisega meile.

5.3.6   Meil on õigus teha tagasimakse krediitkaardile, deebetkaardile või kasutades muid teie kasutatud makseviise, kui te pole sõnaselgelt väljendanud muud soovi. Igal juhul ei kanna te tagasimaksega seoses mingeid kulusid.

5.3.7   Kui tooted on teile kohale toimetatud:

5.3.7.1   peate tagastama tooted meile viivitamata ja igal juhul 14 kalendripäeva jooksul päevast, mil te tellimuse tühistasite / lepingu üles ütlesite. See nõue on täidetud, kui tagastate tooted enne 14 päeva möödumist;

5.3.7.2   kui tooted ei ole puudustega ega vale kirjeldusega (millisel juhul kohaldatakse punkti 5.3 (v) sätteid), kannate toodete tagastamisega seoses kantud otsesed kulud teie; ja

5.3.7.3   olete seaduse järgi kohustatud hoidma tooteid oma valduses ja säilitama tooteid mõistliku hoolsusega sel ajal, kui need on teie valduses.

5.3.8   Teie seadusest tuleneva tühistamisõiguse üksikasjad ja selgitus selle kasutamise kohta, samuti soovituslik tagastusvorm on toodud punktis 4.5 kirjeldatud dokumentides. Saate tagastusvormi laadida alla ka veebilehelt.

5.3.9   Meil on seadusest tulenev kohustus tarnida teile lepingule vastavad tooted. Ostjana on teil seadusest tulenev õigus puudusega või kirjeldusele mittevastava toote tagastamiseks. Neid seadusest tulenevaid õigusi ei mõjuta tingimuste punktis 5.3 sätestatud tagastamise korda. Territooriumil kehtivaid seaduslikke õigusi käsitlevaid nõuandeid on võimalik saada asutuselt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

5.4   Lisaks eeltoodule anname me kvaliteedigarantii igale Oriflame’i nime kandvale tootele ja kinnitame, et tooted on valmistatud meie poolt või meie tarvis ning need vastavad rangeimatele kvaliteedistandarditele. Oleme veendunud, et kliendid jäävad meie toodetega igati rahule. Seepärast anname toodetele Oriflame’i lisagarantii, mis võimaldab teil välja vahetada toode või saada täielik tagasimakse toote eest, millega te pole täielikult rahul. Toote eest makstud tasu tagasimakset tuleb taotleda 30 päeva jooksul arvates toote kättesaamise päevast. Seda garantiid ei kohaldata tahtlikult kahjustatud või valesti kasutatud toodetele. Kui teile pole edastatud teistsugust teadet, tagastatakse tooted ja tagasimaksed tehakse selle punkti alusel kooskõlas punktis 5 sätestartud tingimustel.6.    ORIFLAME’i BRÄNDI PARTNER´i KOHUSTUSED

6.1.   Brändi Partnerid ostavad ning võivad kasutada ja tarbida Oriflame’i tooteid või müüa neid oma nimel ja arvel. Kui otsustate Oriflame’i toodetega kaubelda, käsitletakse teid sõltumatu isikuna (füüsilisest isikust ettevõtjana / üksikettevõtjana) ning te tegutsete igal ajal sellises vormis, mitte Oriflame’i esindaja ega töötajana. Teil ei ole õigust pidada läbirääkimisi või tegutseda vahendajana lepingute sõlmimise eesmärgil Oriflame’i ja teiste Brändi Partnerite ning kolmandate osapoolte vahel. Samuti ei ole teil mingit õigust osta, müüa ega üldiselt sõlmida mis tahes lepinguid meie nimel või arvel ega mis tahes muu Oriflame’i kontserni äriühingu nimel ja arvel. Tunnistate ja nõustute, et te ei ole „äriesindaja“ territooriumil kohaldatavate seaduste tähenduses ja teil ei ole õigust saada selle suhte lõppemisel mingisugust kompensatsiooni ega hüvitist.

6.2.   Kui otsustate Oriflame’i toodetega kaubelda ja/või viia läbi Edukusplaanis, eeskirjades ja ettekirjutustes või äriprogrammides kirjeldatud, mis tahes tegevusi, olete kohustatud omandama ise kõik load, litsentsid ja tegema kõik registreerimised ning esitama avaldused, mis on territooriumi õigusaktide alusel nõutavad, sealhulgas tuleb teha andmekaitset puudutavad registreerimised (vt punkt 6.6) ja maksukohustuslase registreerimised ning esitada vajalikud maksudeklaratsioonid (vt punkti 6.6). Te vastutate ainuisikuliselt kõigi sellise tegevusega seotud maksude, lõivude, sotsiaalkindlustusmaksete ja muude tasude aruandluse ja maksmise eest. Te vastutate ainuisikuliselt selle eest, et kasutate kõikide oma klientide isikuandmeid täielikus kooskõlas andmekaitset ja eraelu puutumatust reguleerivate riiklike õigusaktidega (vt punktid 6.6–6.13).

6.3.   Me lubame teie klientidel ja teil tooteid tagastada ja vahetada tingimustes kirjeldatud viisil. Te mõistate ja nõustute, et olete kohustatud teavitama kliente toodete tagastamise õigusest ning tagastama tooted meile klientide eest.

6.4.   Olete kohustatud kaitsma Oriflame’i kuvandit ja mainet. Te ei tee mingeid avaldusi ega toiminguid, mis võivad kahjustada Oriflame’i või meie toodete mainet. Te kohustute tegelema oma majandustegevusega seaduslikul ja eetilisel viisil ning mitte esitama toodete kohta vääraid, eksitavaid ega liialdatud väiteid.

6.5.   Te mõistate, et Oriflame’i kaubamärgid, kaubanimi ja logo, veebipõhised töövahendid ja andmebaasid on Oriflame’i omand ning te ei tohi neid mingil viisil rikkuda. Ebaselguse vältimiseks lisame, et kogu Oriflame’i nime firmaväärtus kuulub Oriflame’ile. Te allkirjastate meie soovil dokumendid, mida me võime selle kinnituseks teilt põhjendatult nõuda.

6.6.   Brand Partner nõustub ja aktsepteerib, et selle lepingu tingimused ja selles viidatud materjal, muu hulgas Oriflame'i Edukusplaan, äriprogrammid, äriprogramme sisaldavad põhimõtted ja ettekirjutused ning andmebaasid (muu hulgas isikuandmeid sisaldavad andmebaasid) ning meie veebipõhised töövahendid on ärisaladusena käsitletav teave ja meie intellektuaalomandi õiguste subjekt. Brändi partner ei kasuta neid tervikuna ega ositi muu kui lepingus lubatud tegevuse käigus.

6.7.   Teil võib olla õigus saada hüvesid kui see on kohaldatav vastavalt asjakohase äriprogrammi või eeskirjade ja ettekirjutuste tingimustele.

6.8.   Oriflame’i tooteid, ärivõimalusi või mis tahes kampaania- või koolitusmaterjale teistele Brändi Partneritele tasu eest esitledes kohustute rangelt järgima käitumisreegleid ja eetikakoodeksit.

Andmekaitsealased kohustused

6.9.   Brändi Partnrina võite isikuandmeid koguda, salvestada, säilitada, kasutada ja uuendada. Isikuandmete sõltumatu vastutava töötlejana tagate ja kinnitate, et järgite kõiki kehtivaid andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevaid õigusakte. Nende õigusaktide alusel võidakse teilt nõuda andmekaitseasutuses registreerumist (välja arvatud juhul, kui olete sellest vabastatud) ja te peate järgima andmekaitsepõhimõtteid. Olete kohustatud ise hindama oma registreerumisvajadust ja vajadusel registreeruma ning järgima andmekaitsepõhimõtteid.

6.10.  Kui soovite klienti Brändi partneriks hakkamisel sponsoreerida, võite koguda isikuandmeid otse kliendilt. Te peate järgima teile periooditi teatatavat sponsorluskorda ja tagama, et igasugune isikuandmete kasutamine vastab kohaldatavatele õigusnormidele.

6.11.  Eelkõige võtate asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu eest, eriti juhul, kui töötlemine hõlmab andmete edastamist võrgus, ning mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ning meetmete rakenduskulusid, peavad need meetmed tagama isikuandmete töötlemise ja kaitstavate isikuandmete laadiga seotud ohtudele vastava turvalisuse taseme.

6.12.  Kui teile saab teatavaks turvanõuete rikkumine, mis põhjustab isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu, peate sellest Oriflame'i viivitamata teavitama e-posti aadressil klienditeenindus@oriflame.com ning kirjeldama vahejuhtumit ja asjaomaste andmete laadi.

6.13.  Kui saate mis tahes ajal kliendilt või muult isikult, kelle isikuandmeid te töötlete, taotluse andmekaitsealaste õigusaktidega antud õiguste kasutamiseks, peate selle taotluse täitma kehtivate õigusaktidega nõutaval määral ja kooskõlas Oriflame'i põhimõtete, kordade ja koolitusel omandatud teadmistega.

6.14.  Te võite töödelda isikuandmeid vaid privaatsusteatise alusel, mille olete esitanud klientidele ja teistele Oriflame'i Brändi Partneritele. Te tagate ja nõustute, et hävitate Oriflame'iga suhte lõpetamisel põhjendamatu viivituseta kõik teie valduses või kontrolli all olevad isikuandmed.

6.15.  Me ütleme sõnaselgelt lahti igasugusest vastutusest mis tahes trahvide, kulude, tasude ja üldiselt igasuguste väljaminekute eest, mida te võite kanda seoses kohaldatavate andmekaitset ja eraelu puutumatust reguleerivate õigusaktide rikkumisega.

Turundus- ja reklaamteated

6.16.  Te peate klientidelt sõnaselgelt küsima, kas nad soovivad saada teilt turundusteateid Oriflame'i toodete kohta ja te peate enne selliste teadete saatmist hankima selleks nõusoleku. Peate pidama arvestust kõigi teilt turundusteateid saavate inimeste eelistuste kohta, mis sisaldab nõusoleku andmise kuupäeva ja keelt, milles kokku lepiti. Teie saadetav mis tahes turundusteade peab teavitama saajat õigusest keelduda edasistest teadetest ja viisist, kuidas ta seda õigust kasutada saab, sealhulgas õigusest teavitada teid teadetest keeldumise soovist e-posti teel. Te nõustute ja tagate, et arvestate iga teadete saaja eelistustega.

6.17  Meie veebipõhised töövahendid võivad lubada teil turundus- ja teiste reklaamteadete saatmiseks kasutada kliendi isikuandmeid järgmistel tingimustel:

6.17.1  te peate olema seda klienti Brändi Partneriks hakkamiseks sponsoreerinud kui ei ole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti;

6.17.2  turundus- ja muud reklaamteated tohivad käsitleda ainult Oriflame'i tooteid;

6.17.3  reklaam- või turundusteade on selgelt sellistena äratuntav;

6.17.4  teade sisaldab teie kui reklaamteate saatja nime ja kontaktandmeid ning kehtivat e-posti aadressi (ja/või muid vahendeid, näiteks teadetest loobumise linki), mille abil kliendid saavad teid teavitada oma soovist loobuda edasistest turundusteadetest;

6.17.5  turundusteateid ei tohi saata klientidele, kes on keeldunud nende saamisest;

6.17.6  müügipakkumised, näiteks allahindlused, ostupreemiad ja kingitused, mis on kohaldatavate õigusaktidega lubatud, peavad olema selgesti sellistena äratuntavad ning nende saamise tingimused tuleb teha kergesti kättesaadavaks ja esitada selgelt ja üheselt; ja

6.17.7  sellise reklaam- ja turundusteate sisu vastab siinsetele tingimustele ja kõikidele reklaamteateid käsitlevatele kohaldatavatele õigusaktidele.

6.18  Teil ei ole mingil juhul lubatud saata turundus- või muid reklaamteateid Oriflame’i eest või Oriflame’i nimel.7.   ORIFLAME’i KOHUSTUSED

7.1  Tarnime kõik teie tellitud tooted vastavalt nende saadavusele.

7.2  Me välistame sõnaselgelt igasuguse vastutuse seoses sellega, et toodet pole laos piisaval hulgal või et see on laost otsa saanud.

7.3  Vastavalt sellele, et te järgite selle lepingu tingimusi ja territooriumi õigusaktidest tulenevaid kohustusi, saate te kas otse meilt või mõnelt teiselt Oriflame’i üksuselt või kolmandast isikust pakkujalt kõik soodustused /teile tehtavad maksed kooskõlas hetkel kehtiva Oriflame’i Edukusplaaniga.8.   LÕPETAMINE

8.1  Me võime lõpetada teie soovil teie Brändi Partneri lepingu 1 kuu pikkuse etteteatamisega või viivitamata, mis tahes järgmistel asjaoludel, esitades selle kohta teile teate:

8.1.1  te teete mis tahes avalduse või esitate oma isikuandmeid, mis on olulisel määral ebatäpsed või valed;

8.1.2  mis tahes kohtule on esitatud avaldus teie pankroti väljakuulutamiseks või te pole võimeline tasuma meile õigel ajal oma võlgnetavaid summasid;

8.1.3  te olete rikkunud Brändi partneri lepingu, mis tahes sätet ja seda pole võimalik heastada või te olete rikkunud eetikakoodeksi ja tegutsemisreeglite sätteid;

8.1.4  te olete rikkunud Brändi partneri lepingu, sealhulgas selles nimetatud dokumentide sätteid ja pole heastanud rikkumist (kui seda on võimalik heastada) 14 päeva jooksul pärast seda, kui olete saanud meilt sellekohase kirjaliku teate.9.   KAEBUSTE LAHENDAMINE

9.1.  Oriflame’i kaebuste käsitlemise kord on sätestatud tegutsemisreeglites.

9.2  Teil on alati õigus esitada kaebus, küsimus või päring Oriflame’i klienditeenindusele aadressil klienditeenindus@oriflame.com või telefoni teel numbril 697 6070. Kui te pole Oriflame’i klienditeeninduse antud vastusega rahul, võite pöörduda asutuse Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon poole.10.   TEGEVUSJUHEND

Oriflame järgib rangelt asutuste Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon, Code of Conduct of Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) ja ülemaailmse otsemüügiühingute föderatsiooni (WFDSA) tegevusjuhendit (WFDSA otsemüügi eetikakoodeks).  Oriflame nõuab, et tema Brändi Partnerid toimiksid ranges kooskõlas nende koodeksitega, mida on rakendatud Oriflame’i eetikakoodeksis ja tegutsemisreeglites.  Teil on samuti võimalik saada nende dokumentide koopia klienditeeninduselt aadressil klienditeenindus@oriflame.com11.   VEAD JA PARANDUSED

Ehkki me rakendame mõistlikke pingutusi tagamaks, et meie veebilehel avaldatud teave oleks täpne ja ajakohane, samas ei garanteeri ega kinnita me, et veebileht on vigadeta. Mõnikord võivad põhjustada ebaõige teabe kuvamist vead andmete sisestamisel või tehnilised probleemid. Jätame endale õiguse parandada meie veebisaidil olevad ebatäpsused või kirjavead, kaasa arvatud vead seoses hindade ning toodete ja teenuste kättesaadavusega, ega kanna nende vigadega seoses mingit vastutust. Lisaks sellele võime igal ajal parandada ja/või muuta veebisaidi detaile, funktsionaalsust või sisu. Kui avastate mis tahes teabe või kirjelduse, mis on teie arvates ebaõige, palume võtta ühendust klienditeenindusega.12.   LINGID

12.1  Me võime oma veebisaidil avaldada linke, mis viivad kolmandate isikute veebilehtedele või allikate juurde. Meiepoolne selliste linkide jagamine ei kujuta endast meiepoolset toetust teabele, tootele või teenusele, milleni te lingi kaudu jõuate. Me ei vastuta interneti mis tahes osa, sealhulgas teiste veebisaitide, millega meie veebisait võib olla seotud või millele meie veebisaidi kaudu juurde pääseb, sisu ega funktsioneerimise eest. Palume teavitage meid kõigist vigadest või sobimatust materjalist, kui olete need avastanud veebisaitidel, millega see veebisait on seotud.

12.2  Liikmesuse ajal võib teil olla õigus osaleda soovituskampaaniates, kasutades ühte või mitut veebipõhist tööriista, süsteemi või tarkvara („Veebipõhised töövahendid“). Teile antakse mitteainuõiguslik, mitteülekantav ja piiratud litsents veebipõhiste töövahendite kasutamiseks seoses teie liikmesusega. Soovituskampaanias osalemine, sealhulgas sellest saadav kasu, sõltub sellest, kas te järgite siinset Brändi Partneri lepingut ja kõiki kohaldatavaid põhimõtteid ja ettekirjutusi. Oriflame ei garanteeri soovituskampaaniate korral kasutatavate veebipõhiste töövahendite kättesaadavust ega täpsust. Oriflame jätab endale õiguse ilma ette teatamata automaatselt uuendada, täiendada, üldiselt muuta või eemaldada mis tahes soovituskampaaniat ja/või mis tahes veebipõhiseid töövahendeid.13.   ÜLDSÄTTED

13.1.  Teie Brändi Partneri lepingu, sealhulgas siinsete tingimuste suhtes kohaldatakse territooriumi õigust ning kõik Brändi Partneri lepingust või siinsetest tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused lahendatakse üksnes territooriumi pädevates kohtutes. Territooriumi kohtutel ei ole ainupädevust.

13.2.  Kui mõni tingimuste säte osutub ebaseaduslikuks, tühiseks või mis tahes põhjusel jõustamatuks, ei mõjuta sätte kehtetus tingimuste ülejäänud sätete kehtivust.

13.3.  Asjaolu, et Oriflame ei jõusta mõnda siinsete tingimuste sätet, ei tähenda selle sätte jõustamisest loobumist.

13.4.  Sõltumatu Brändi Partnerina mõistate ja nõustute, et jätame endale õiguse Brändi Partneri lepingut, sealhulgas siinseid tingimusi, Edukusplaani (sealhulgas eetikakoodeksit ning tegutsemisreegleid) ja mis tahes äriprogrammi ning eeskirju ja ettekirjutusi täiendada ja muuta. Teie Brändi Partneri lepingu muudatused võivad tuleneda (i) turutingimustest tulenevatest kohandustest; (ii) kohaldatavate seaduste ja määruste muudatustest; (iii) Oriflame'i hüvituskavade muudatustest; (iv) Oriflame'i äri- ja müügistruktuuri ümberkorraldamisest; (v) registreerimisprotsessi ja registreerimisnõuete muudatustest; (vi) mis tahes otsemüügiühingute koodeksite ja eeskirjade muudatustest, mida Oriflame järgib; ja (vii) mis tahes muudest Oriflame'i ärimudelit mõjutavatest muudatustest. Mis tahes nende tingimuste uuendused, muudatused või kohandused avaldatakse meie veebilehel ja/või teid teavitatakse nõuetekohaselt teie registreeritud e-posti aadressil ning need jõustuvad kuupäeval, mis on sätestatud sellises avaldamises/teavituses, kuid mitte kunagi vähem kui 30 päeva pärast. Vastutate enda niisuguste muudatustega kursis hoidmise eest.

13.5   Need muudatused teie Brändi Partneri lepingus, nagu on mainitud punktis 13.4, on teile kui Brändi Partnerile kehtiv eeltingimus veebilehe kasutamise ja selle kaudu toodete tellimise jätkamiseks. Me võime nõuda teie sõnaselget nõusolekut, vastasel juhul eeldame, et olete muudatustega nõustunud, kui jätkate toodete tellimist pärast seda, kui muudatused on sisse viidud. Kui te ei nõustu nende muudatustega 2 kuu jooksul pärast muudatuste rakendamist, lõpetatakse viivitamata teie Brändi partneri leping. Te nõustute, et selline tähtaeg on piisav, ja loobute sõnaselgelt sellise lõpetamise eest igasuguse hüvitise saamisest.

13.6  Oriflame võib lepingu või selle mis tahes osa loovutada või üle anda mis tahes Oriflame'i kontserni ettevõttele.

13.7.  Võime saata teile meeldetuletusi, teateid, e-kirju, otseposti ja üldisi teadaandeid. Te saate ajakohastada oma eelistusi seoses meilt saadavate turundusteadetega igal ajal logides selleks sisse oma kasutajasätetesse. Tingimuste aktsepteerimisel nõustute sellega, et Oriflame saadab teile mis tahes muud teavet/teateid teie lepingu ja/või ostutellimuste kohta paberkandjast erineval püsival andmekandjal (st e-posti teel või muude kanalite kaudu otse teile vormis, mis võimaldab teil teavet salvestada selliselt, et see on piisavalt pika ajal vältel tutvumiseks kättesaadav ja et see võimaldab teil sellist teavet muutmata kujul taasesitada).

13.8.  Lepingu alusel esitatud teates, mis on saadetud kiirposti või tähitud postiga poole lepingus märgitud aadressil või lepingupoole poolt teisele poolele aeg-ajalt kirjalikult teatatud muul aadressil, märgitud etteteatamisperiood algab i) kiirposti teel saadetud teate puhul üks päev pärast teate saatmist ning ii) tähitud posti teel saadetud teate puhul teisel tööpäeval pärast teate saatmist. Kui teade on edastatud mis tahes muu kanali kaudu, algab etteteatamisperiood päeval, mil teade tegelikult kätte saadi.

13.9.  Selle dokumendi tingimused on ülimuslikud muude siin viidatud dokumentide suhtes.14.   PRIVAATSUSINFO

14.1  Teavet selle kohta, kuidas me isikuandmeid töötleme, leiate Oriflame’i privaatsustingimustest.

14.2.  Kohustume hoidma kõiki isikuandmeid konfidentsiaalselt ja turvaliselt (jätame endale õiguse avalikustada isikuandmetega seotud teavet põhjendatud asjaoludel). Hoiame neid turvalises serveris ja järgime täielikult kõiki kohaldatavaid andmekaitse- ja muid õigusakte, mis vastaval ajahetkel kehtivad.

14.3  Täiendav info Oriflame Holdings B.V. kohta on toodud allpool.

Nimi: Oriflame Holdings B.V.

Aadress: Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, the Netherlands

Kontaktandmed: Telefon: 697 6070 e-post: klienditeenindus@oriflame.com

Registreerimisnumber 16061386

KM number: 006687702B0115.   VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on küsimusi seoses oma Brändi Partneri lepingu, sealhulgas käesolevate tingimustega, saatke e-kiri aadressil klienditeenindus@oriflame.com või helistage numbril 697 6070.